Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Imputación de rendas inmobiliarias

Don J.V.C., durante o ano 2022, foi titular dos seguintes bens inmobles:

 • Vivenda habitual, cuxo valor catastral non revisado ascende a 34.800 euros.

 • Plaza de garaxe adquirido conxuntamente co inmoble e cuxo valor catastral non revisado ascende a 3.900 euros.

 • Apartamento na praia que só utiliza durante o mes de vacacións. O valor catastral do mesmo, que foi revisado con efectos de 2014, ascende a 40.800 euros.

 • Apartamento adquirido por 105.000 euros o día 1 de xullo de 2022  e que, con data do 1 de setembro do devandito ano, alugou por unha renda mensual de 600 euros. A 31 de decembro de 2022, non lle foi notificado o valor catastral do inmoble. O valor declarado polo contribuínte para os efectos do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados é o de adquisición, sen que a Administración tributaria procedese á súa modificación.

Determinar a imputación de rendas inmobiliarias correspondentes aos devanditos inmobles:

Solución

 • Vivenda habitual e praza de garaxe: non procede imputación de rendas inmobiliarias.
 • Apartamento na praia. Renda inmobiliaria imputada:

  1,1 por 100 s/40.800 = 448,80 (1)

 • Apartamento adquirido en 2022. Renda inmobiliaria imputada:

  1,1 por 100 s/ (50% x 105.000) x 62  ÷ 365 = 98,10 (2)

Totais rendas inmobiliarias imputadas (448,80 + 98,10) = 546,90

Notas ao exemplo:

(1) Ao haberse revisado o valor catastral en 2014, isto é, dentro dos dez anteriores a 2022, a porcentaxe que hai que aplicar é do 1,1 por 100. (Volver)

(2) Ao non haberlle sido notificado ao seu titular o valor catastral do inmoble a 31 de decembro de 2022, a porcentaxe do 1,1 por 100 aplícase sobre o 50 por 100 do valor de adquisición do inmoble, valor que non foi modificado pola Administración para os efectos do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados. Ademais, a renda imputada debe determinarse en proporción ao número de días en que o inmoble estivo a disposición do seu titular (do 1 de xullo ao 31 de agosto). Finalmente, os rendementos derivados do arrendamento do inmoble teñen a consideración de rendementos do capital inmobiliario en cuxo apartado deben declararse. (Volver)