Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Individualización das rendas inmobiliarias

As rendas inmobiliarias imputadas corresponden ás persoas que sexan titulares dos bens inmobles, ou dos dereitos reais de gozo sobre os mesmos, dos que procedan.

Polo tanto, no primeiro caso, serán os titulares dos bens inmobles quen deberán incluír as correspondentes rendas na súa declaración; mentres que no caso de que existan dereitos reais de gozo sobre o inmoble, a renda imputarase ao titular do dereito na mesma contía que a que correspondería ao propietario, sen que este último deba incluír cantidade algunha na súa declaración en concepto de imputación de rendas inmobiliarias.

Cando non resulte debidamente acreditada a titularidade dos bens ou dereitos, a Administración tributaria terá dereito a considerar como titular a quen figure como tal nun rexistro fiscal ou en calquera outro rexistro de carácter público.

Nos supostos en que a titularidade corresponda a varias persoas, a renda correspondente ao ben inmoble ou dereito real de gozo de que se trate, considerarase obtida por cada unha delas en proporción á súa participación na devandita titularidade.

Por conseguinte, cada un dos cotitulares deberá declarar como renda imputable a cantidade que resulte de aplicar á renda total imputada ao inmoble ou dereito, a porcentaxe que represente a súa participación na titularidade do mesmo.

Importante: en caso de matrimonio, a renda imputable aos bens e dereitos que, de acordo coas disposicións reguladoras do réxime económico do matrimonio, sexan comúns a ambos os dous cónxuxes, corresponderá por metade a cada un deles (non sendo que se xustifique outra cota distinta de participación). Pola contra, a renda imputable a bens ou dereitos que, de acordo coas mesmas normas, sexan de titularidade privativa dun calquera do cónxuxes, corresponderá integramente ao seu titular.