Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Caso práctico

Don A.P.G. obtivo no ano 2022  as seguintes rendas:

 • Rendemento neto reducido do traballo: 50.000
 • Rendemento neto reducido de actividade económica: –5.000
 • Imputación de rendas inmobiliarias: 300
 • Ganancia patrimonial para integrar na base impoñible xeral: 4.500
 • Perda patrimonial para integrar na base impoñible xeral: 9.600
 • Rendemento negativo de capital mobiliario: –800
 • Ganancia patrimonial para integrar na base impoñible do aforro: 5.600
 • Perda patrimonial para integrar na base impoñible do aforro: 1.600

Así mesmo, o contribuínte ten pendente de compensación as seguintes partidas procedentes dos exercicios que se indican:

 • Saldo neto negativo de ganancias e perdas patrimoniais non derivadas da transmisión de elementos patrimoniais correspondentes a  2018  : 600
 • Saldo neto negativo de ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais correspondentes a  2018  : 700
 • Rendementos do capital mobiliario negativos correspondentes a  2018  : 500
 • Saldo neto negativo de ganancias e perdas patrimoniais derivadas da transmisión de elementos patrimoniais correspondentes a  2019  : 2.100

Efectuar a integración e compensación das devanditas rendas na declaración do exercicio  2022 .

Solución:

1. Integración e compensación de rendas na base impoñible xeral:

 1. Rendementos e imputacións de rendas do exercicio  2022:

  • Traballo: 50.000
  • Actividade económica: -5.000
  • Imputación de rendas inmobiliarias: 300
  • Saldo neto (50.000 – 5.000 + 300) = 45.300
 2. Ganancias e perdas patrimoniais do exercicio 2022  a integrar na base impoñible xeral:

  • Ganancias: 4.500
  • Perdas: 9.600
  • Saldo neto negativo de ganancias e perdas do exercicio 2022  (4.500-9.600) = – 5.100
 3. Compensación do saldo negativo de perdas e ganancias patrimoniais do propio exercicio  2022:

  Compensación do saldo neto negativo de  2022: 5.100

 4. Compensación de partidas negativas de exercicios anteriores:

  Compensación saldo neto negativo  perdas  2018: 600

 5. Totais compensacións (5.100 + 600) (1) = 5.700

  O importe máximo de compensación dos saldos netos negativos de ganancias e perdas patrimoniais de 2018 e de 2022 é o 25 por 100 do saldo positivo dos rendementos e imputacións de rendas antes das devanditas compensacións. Neste caso 11.325 euros (25 por 100 s/45.300). Polo tanto, todo o importe pendente (5.700 euros) poderá ser compensado.

 6. Base impoñible xeral (45.300 – 5.700) = 39.600

2. Integración e compensación de rendas na base do aforro:

 1. Ganancias e perdas patrimoniais do exercicio 2022  a integrar na base impoñible do aforro:

  • Ganancias: 5.600
  • Perdas: 1.600
  • Saldo neto positivo de ganancias e perdas do exercicio 2022  (5.600 – 1.600) = 4.000
 2. Compensación do saldo negativo de rendementos de capital mobiliaria do propio exercicio  2022:

  Rendementos negativos de capital mobiliaria imputables a  2022(2): 800

  Os rendementos de capital mobiliario negativos do exercicio compensaranse co saldo positivo das ganancias e perdas patrimoniais do exercicio da base impoñible do aforro co límite do 25 por 100 do devandito saldo positivo que ascende a 1.000 (25 por 100 s/4.000). Con iso compénsanse todos os saldos pendentes.

 3. Compensación de saldos netos negativos de perdas e ganancias patrimoniais de exercicios anteriores:

  • Compensación saldo neto negativo de perdas  2018: 700
  • Compensación saldo neto negativo de perdas  2019: 2.100
 4. Compensación saldo neto negativo de rendementos de capital mobiliaria  procedentes de  2018(3): 200

  Os rendementos de capital mobiliario negativo procedente de 2018 poden compensarse co saldo positivo de ganancias e perdas patrimoniais do exercicio 2022 ata o límite conxunto do 25 por 100 do devandito saldo. Neste caso ata 200 euros xa que a compensación do saldo negativo dos rendementos de capital mobiliaria do propio exercicio 2022 ascendía a 800 e o límite a 1.000 euros (25 por 100 s/4.000).

 5. Totais compensacións (700 + 2.100 + 200) = 3.000

 6. Compensacións para realizar (ata o importe do saldo positivo): (800 + 3.000) = 3.800
 7. Base impoñible do aforro (4.000 – 3.800) = 200