Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Dedución por actuacións para a protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio Mundial

Normativa: Arts. 68.5 e 69.1 Lei IRPF

Contía e conceptos deducibles

O 15 por 100 dos investimentos ou gastos realizados no exercicio polos seguintes conceptos:

  • Adquisición de bens do Patrimonio Histórico Español, realizada fóra do territorio español para a súa introdución dentro do devandito territorio, sempre que os bens sexan declarados de interese cultural ou incluído no Inventario xeral de bens mobles no prazo dun ano desde a súa introdución. A base desta dedución nesta modalidade está constituída pola valoración efectuada pola Xunta de cualificación, valoración e exportación de bens do patrimonio histórico español.

  • Conservación, reparación, restauración, difusión e exposición dos bens da súa propiedade que estean declarados de interese cultural conforme á normativa do Patrimonio Histórico do Estado e das Comunidades Autónomas.

  • Rehabilitación de edificios, o mantemento e reparación dos seus tellados e fachadas, así como a mellora de infraestruturas da súa propiedade, situados no medio que sexa obxecto de protección das cidades españolas ou dos conxuntos arquitectónicos, arqueolóxicos, naturais ou paisaxísticos e dos bens declarados Patrimonio Mundial pola Unesco situada en España.

    A relación de cidades, conxuntos e bens declarados Patrimonio Mundial pola Unesco contéñense no Anexo da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24 de decembro).

Requisitos adicionais

  • Adquisición de bens do Patrimonio Histórico Español. É preciso que os mesmos permanezan no territorio español e dentro do patrimonio do titular durante polo menos catro anos.

  • Investimentos ou gastos en Bens de Interese Cultural. A aplicación da dedución está condicionada ao cumprimento das esixencias establecidas na normativa do Patrimonio Histórico Español do Estado e das Comunidades Autónomas, en particular respecto dos deberes de visita e exposición pública dos devanditos bens.

Límites aplicables

A base da dedución por actuacións para a protección do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio Mundial non poderá superar o 10 por 100 da base liquidable do exercicio.

A base liquidable do exercicio está constituída pola suma dos recadros [0505] e [0510] da declaración.

Atención : o importe da dedución por Investimentos e gastos para a protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e das cidades, conxuntos e bens situados en España declarada Patrimonio Mundial pola UNESCO consignarase no recadro [0726] do anexo A.2 da declaración.