Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Dedución por arrendamento da vivenda habitual: Réxime transitorio

A Sede electrónica da Axencia Tributaria incorpora un «Asistente virtual de Renda», onde poderá  consultar se ten dereito á dedución, os efectos sobre a dedución por cambios na titularidade do contrato de alugamento ou por quen realiza os pagamentos.

Normativa: Disposición transitoria décimo quinta Lei IRPF ; Arts. 67.1, 68.7 e 77.1 Lei IRPF, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2014

A Lei 26/2014, do 27 de novembro, pola que se modifican a Lei 35/2006, do 28 de novembro, do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, o texto refundido da Lei do Imposto sobre a Renda de non Residentes, aprobado polo Real decreto Lexislativo 5/2004, do 5 de marzo, e outras normas tributarias (BOE do 28 de marzo) suprimiu desde o 1 de xaneiro de 2015, a dedución por alugamento da vivenda habitual.

Non obstante, para os contribuíntes que viñan deducindose por alugamento con anterioridade á devandita data introduciuse un réxime transitorio que lles permite seguir gozando da dedución nos mesmos termos e coas mesmas condicións existentes a 31 de decembro de 2014.

A quen aplícase o réxime transitorio?

Poderán aplicar a dedución por alugamento da vivenda habitual os contribuíntes que cumpran as seguintes condicións:

 1. Que celebrasen un contrato de arrendamento con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015 e siga co mesmo contrato de arrendamento (xa sexa mediante prórrogas sucesivas ou ben subscribindo outro contrato que sexa considerado como continuación do contrato de arrendamento inicial).

  O contribuínte terá dereito á dedución por alugamento de vivenda habitual durante os períodos impositivos en que, como consecuencia da súa prórroga, mantéñase a vixencia do contrato de arrendamento celebrado con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015.

  Non obstante, a subscrición dun novo contrato de arrendamento sobre a mesma vivenda habitual á finalización do contrato inicial ou para modificar as condicións pactadas, entre outras, o prezo do alugamento, considérase, aos exclusivos efectos da aplicación do réxime transitorio, como continuación do anterior, polo que non impedirá o dereito a seguir practicando a dedución.

  De igual xeito considerarase, aos exclusivos efectos da aplicación do réxime transitorio, como continuación do anterior a subscrición dun novo contrato de arrendamento nos supostos de cambio de arrendador por transmisión da vivenda, tales como substitución do antigo arrendador polo seu herdeiro por causa de falecemento do primeiro, compravenda ou dación en pagamento.

 2. Que polos devanditos contratos  satisfixesen, con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, cantidades polo alugamento da súa vivenda habitual.

 3. Que tivesen dereito á dedución por alugamento da vivenda habitual nun período impositivo reportado con anterioridade a 1 de xaneiro de 2015, aínda que non exercitase tal dereito.

  Polo tanto, aplicarase o réxime transitorio se o contrato se celebrou con anterioridade a 2015 aínda que en 2014 e / ou exercicios anteriores non se aplicase a dedución por alugamento de vivenda habitual malia haberse cumprido os requisitos para a súa aplicación.

Como aplícase a dedución no réxime transitorio

A disposición transitoria décimo quinta da Lei de IRPF mantén, para os contribuíntes que teñan dereito ao réxime transitorio, a aplicación da regulación contida nos artigos 67.1, 68.7 e 77.1 da Lei do IRPF, na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2014.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

Sen prexuízo da dedución por alugamento de vivenda habitual que, se é o caso, aprobase cada Comunidade Autónoma para o exercicio 2022, os contribuíntes poderán deducir o 10,05 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polo alugamento da súa vivenda habitual, sempre que a súa base impoñible sexa inferior a 24.107,20 euros anuais.

A base impoñible do contribuínte está formada pola suma das cantidades consignadas nos recadros [0435] (base impoñible xeral) e [0460] (base impoñible do aforro) da declaración.

Base de dedución

Incluiranse dentro da mesma, ademais do importe do alugamento, os gastos e tributos que corresponda satisfacer o arrendador na súa condición de propietario da vivenda e que, segundo as condicións do contrato de arrendamento, séxanlle repercutidos ao arrendatario, tales como cotas da Comunidade de Propietarios e Imposto sobre Bens Inmobles.

Non formará parte da base de dedución nin o importe da Taxa por Prestación do Servizo de Xestión de Residuos Urbanos, en que o arrendatario ten a condición de contribuínte, nin o importe dos gastos de subministracións da vivenda arrendada (auga, electricidade, gas, etc.) que corresponden ao consumo de subministracións da vivenda do propio contribuínte, nin os gastos por pequenas reparacións que esixa o desgaste polo uso ordinario da vivenda e que ten que asumir o arrendatario de acordo co estipulado no apartado 4 do artigo 21 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos (BOE do 25 de novembro).

Non obstante, si formará parte da base da dedución o importe da prima do seguro do fogar que cubra o continente do inmoble, e que vén esixido polo arrendador.

Base máxima da dedución

A base máxima desta dedución é de:

 1. 9.040 euros anuais, cando a base impoñible sexa igual ou inferior a 17.707,20 euros anuais.

 2. 9.040 – [1,4125 x (BI – 17.707,20)], cando a base impoñible estea comprendida entre 17.707,20 e 24.107, 20 euros anuais.

  Sendo BI a base impoñible do contribuínte. É dicir, a suma das cantidades reflectidas nos recadros [0435] (base impoñible xeral) e [0460] (base impoñible do aforro) da declaración.

Importante: os contribuíntes con dereito á aplicación do réxime transitorio cuxa base impoñible, nos termos anteriormente comentados, sexa igual ou superior a 24.107,20 euros anuais, en tributación individual ou en tributación conxunta, non poderán aplicar a presente dedución.

Exemplo

Don M.A.V. ten desde o exercicio 2012  a súa vivenda habitual en alugamento e veu deducindose por este concepto no IRPF. No exercicio 2022  satisfixo por este concepto ao arrendador a cantidade de 6.900 euros anuais.

A base impoñible xeral do contribuínte no exercicio 2022, que tributa de forma individual, ascendeu a 21.500 euros e a base impoñible do aforro a 600 euros.

Determinar o importe da dedución polo alugamento da vivenda habitual no exercicio 2022.

Solución :

Cantidades satisfeitas polo alugamento da vivenda habitual = 6.900

Base máxima da dedución :

Ao ser a súa base impoñible superior a 17.707,20 euros, a base máxima de dedución determinarase restando de 9.040 euros o resultado de multiplicar por 1,4125 a diferenza entre a base impoñible e 17.707,20 euros anuais.

É dicir: 9.040 – [1,4125 x (22.100 – 17.707,20)] = 2.835,17

Importe da dedución: (2.835,17 x 10,05 %) = 284,93

O importe da dedución así determinado farase constar nos recadros [0562] e [0563] da declaración  consignando en cada unha delas o 50 por 100 do total da dedución.

É dicir, 284,93 x 50% = 142,46.