Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Exemplo: Aplicación da dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación

Tras o peche da óptica en que traballaban catro traballadores da mesma deciden abrir un novo establecemento deste tipo en Zaragoza para o que constitúen en xaneiro de 2022 a sociedade anónima XX cunha capital inicial de 300.000 euros (300 accións).

Don J.A.S.M, residente en Zaragoza (antigo cliente da óptica que se pechou) decide investir no novo negocio e subscribe no ano 2022 un total de 70 accións da sociedade anónima “XX ”:

  • 30 accións en marzo (30.000 euros)

  • 40 accións en novembro (40.000 euros)

Determinar o importe da dedución por investimento en empresas de nova ou recente creación en 2022  supondo que  se cumpren os requisitos esixidos para aplicar a mesma.

Solución:

Nota previa: os contribuíntes residentes na Comunidade Autónoma de Aragón poden aplicar no exercicio 2022 tanto a dedución estatal por investimento na adquisición de accións e participacións sociais de novas entidades ou de recente creación como a dedución autonómica. Non obstante, de acordo coa normativa autonómica aplicable no exercicio 2022 o contribuínte só pode aplicar a dedución autonómica sobre a contía investida que supere a base máxima da dedución estatal por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais de novas entidades ou de recente creación prevista no citado artigo 68.1 da Lei do IRPF.

Importe total investido en 2022 (30.000 + 40.000) = 70.000

Dedución na cota íntegra estatal

  • Importe do investimento con dereito a dedución (1) = 60.000

    • Base máxima de dedución: 60.000

    • Base efectiva de dedución: 70.000

  • Importe da dedución (60.000 x 30 %)  = 18.000

Dedución na cota íntegra autonómica

  • Importe do investimento con dereito a dedución (2) = 10.000

  • Importe da dedución (10.000 x 20 %) (3) = 2000

Notas ao exemplo:

(1) As cantidades investidas en 2022 terán dereito á dedución sempre que cumpran os requisitos esixidos polo artigo 68.1.1.º de Lei do IRPF tendo como base máxima de dedución, desde o 1 de xaneiro de 2018, a cantidade de 60.000 euros anuais. Teñase en conta, ademais, que se as accións se manteñen un mínimo de 3 anos desde a data do investimento, a súa venda ou transmisión poderá beneficiarse da exención da ganancia patrimonial que se xere sempre que o importe obtido se reinvista en accións de empresas novas ou de recente creación. (Volver)

(2) Os 10.000 euros dos 70.000 investidos en 2022 que superan a base máxima da dedución estatal poden servir de base da dedución  por investimento na adquisición de accións ou participacións sociais en entidades novas ou de recente creación establecida pola Comunidade Autónoma Aragón no exercicio das súas competencias, sempre que cumpran os requisitos e condicións esixidas. (Volver)

(3) Na dedución autonómica o porcentaxe de dedución aplicable é do 20 por 100 cun importe máximo de 4.000 euros que neste caso non se superan. (Volver)