Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Obxecto, base máxima e porcentaxe da dedución

Obxecto da dedución

Os contribuíntes poderán aplicar esta dedución polas cantidades satisfeitas no exercicio para a subscrición de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación cando se cumpran os requisitos e condicións que máis adiante indícanse, podendo, ademais de achegar capital, colaborar cos seus coñecementos empresariais ou profesionais no desenvolvemento da entidade en que invisten nos termos que estableza o acordo de investimento entre o contribuínte e a entidade.

Para os efectos desta dedución, pode considerarse que é un investimento válido que permite gozar da mesma a realizada polo que, nunha ampliación de capital dunha sociedade de nova ou recente creación, achega un crédito que ten fronte á mesma, sempre que se cumpran os demais requisitos que esixe o artigo 68.1 da Lei do IRPF. Véxase ao respecto a Resolución do   TEAC do 1 de xuño de 2020, Reclamación número 00/06580/2019,  recaída en recurso de alzada para a unificación de criterio.

Atención : esta dedución é exclusivamente estatal e, por iso, minora só a cota íntegra estatal.

Base  de dedución e importe máximo

A base máxima de dedución é de  60.000 euros anuais  e está formada polo valor de adquisición das accións ou participacións subscritas.

As cantidades satisfeitas pola subscrición de accións ou participacións non deducidas por exceder da base máxima anual de dedución non poderán deducirse nos exercicios seguintes.

Non formará parte da base de dedución  as cantidades satisfeitas pola subscrición de accións ou participacións cando respecto de tales cantidades o contribuínte  practique unha dedución establecida pola Comunidade Autónoma no exercicio das súas competencias.

Ademais, cando o contribuínte transmita accións ou participacións e opte pola aplicación da exención por reinvestimento regulado no artigo 38.2 da Lei do IRPF,  unicamente formará parte da base da dedución correspondente ás novas accións ou participacións subscritas a parte do reinvestimento que exceda do importe total obtido na transmisión daquelas .  

En ningún caso pódese practicar dedución polas novas accións ou participacións mentres as cantidades investidas non superen a contía de 60.000 euros anuais, antes citada.

Con respecto á   exención por reinvestimento  de ganancias patrimoniais obtidas pola transmisión de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación  véxase  o Capítulo 11.

Porcentaxe de dedución

O porcentaxe de dedución aplicable sobre as cantidades satisfeitas no exercicio pola subscrición de accións ou participacións en empresas de nova ou recente creación, nos termos anteriormente comentados, é o 30 por 100.