Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Requisitos e condicións para a súa aplicación

1. Requisitos que debe cumprir a entidade en que se invista

 Normativa: Art. 68.1.2º Lei IRPF

A entidade cuxas accións ou participacións adquíranse debe cumprir os seguintes requisitos:

 1. Revestir  a forma  de Sociedade Anónima, Sociedade de responsabilidade limitada, Sociedade Anónima Laboral ou Sociedade de responsabilidade limitada Laboral, nos termos previstos no texto refundido da Lei de Sociedades de Capital, aprobado polo Real decreto Lexislativo 1/2010, do 2 de xullo, e na Lei 4/1997, do 24 de marzo, de Sociedades Laborais, e  non estar admitida a negociación en ningún mercado organizado.

  Este requisito deberá cumprirse durante todos os anos de tenza da acción ou participación.

 2. Exercer unha actividade económica  que conte cos medios persoais e materiais para o desenvolvemento da mesma.

  En particular, non poderá ter por actividade a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario a que se refire o artigo 4.8.Dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio, en ningún dos períodos impositivos da entidade concluídos con anterioridade á transmisión da participación.

 3. O  importe da cifra dos fondos propios  da entidade non poderá ser superior a  400.000 euros  no inicio do período impositivo da mesma en que o contribuínte adquira as accións ou participacións.

  Cando a entidade forme parte dun grupo de sociedades no sentido do artigo 42 do Código de Comercio, con independencia da residencia e da obriga de formular contas anuais consolidadas, o importe dos fondos propios referirase ao conxunto de entidades pertencentes ao devandito grupo.

2. Condicións que deben cumprir as accións ou participacións en que se invista

Normativa: Art. 68.1.3º Lei IRPF

Deben cumprirse tamén as seguintes condicións:

 1. As  accións ou participacións na entidade deben adquirirse  polo contribuínte ben no momento  da constitución  daquela ou mediante ampliación de capital efectuada nos tres anos seguintes á devandita constitución e  permanecer no seu patrimonio por un prazo superior a tres anos e inferior a doce anos.

 2. A  participación directa ou indirecta do contribuínte , canda a que posúan na mesma entidade o seu cónxuxe ou calquera persoa unida ao contribuínte por parentesco, en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, ata o segundo grao incluído,  non pode ser, durante ningún día dos anos naturais de tenza da participación, superior ao 40 por 100  do capital social da entidade ou dos seus dereitos de voto.

 3. Que non se trate de accións ou participacións nunha entidade a través da que se exerza a mesma actividade que se viña exercendo anteriormente mediante outra titularidade.

3. Requisitos formais

Normativa: Art. 68.1.5º Lei IRPF

O cumprimento destes requisitos  debe ser acreditado mediante certificación expedida pola devandita entidade  no período impositivo en que se produciu a adquisición das mesma.

Para iso, a entidade que cumpra os requisitos ten que  presentar unha declaración informativa en relación co cumprimento de requisitos, identificación dos seus accionistas ou partícipes, porcentaxe e período de tenza da participación.

Nota: a obriga de presentar unha declaración informativa polas entidades de nova ou recente creación e a información que debe incluír establécese no artigo 69.1 do Regulamento do IRPF.

Así mesmo,  en relación con  esta declaración informativa véxase a Orde HAP/2455/2013, do 27 de decembro, pola que se aproba o modelo 165, “Declaración informativa de certificacións individuais emitidas aos socios ou partícipes de entidades de nova ou recente creación” e determínanse o lugar, forma, prazo e o procedemento para a súa presentación, e modifícase a Orde do 27 de xullo de 2001, pola que se aproban os modelos 043, 044, 045, 181, 182, 190, 311, 371, 345, 480, 650, 652 e 651, en euros, así como o modelo 777, documento de ingreso ou devolución no caso de declaracións-liquidacións extemporáneas e complementarias, e pola que se establece a obriga de utilizar necesariamente os modelos en euros a partir do 1 de xaneiro de 2002 (BOE do 31).