Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Comprobación da situación patrimonial: base efectiva de investimento deducible

Normativa: Art. 70.1 Lei IRPF, redacción a 31-12-2012

Sen prexuízo da existencia de bases máximas de dedución para os diferentes conceptos de investimentos que se examinan máis adiante, o gozo efectivo da dedución por investimento en vivenda habitual está condicionado a que o importe comprobado do patrimonio do contribuínte ao finalizar o período impositivo exceda do valor que guindase a súa comprobación ao comezo do mesmo polo menos na contía dos investimentos realizados, sen computar os intereses e demais gastos de financiamento.

A comprobación da situación patrimonial ten como obxectivo asegurar que os investimentos en vivenda habitual e en empresas de nova ou recente creación con dereito a dedución realízanse coa renda xerada no período, evitando que se efectúen deducións respecto de cantidades que correspondan a rendas xeradas en períodos anteriores.

A comparación do patrimonio ao final e ao comezo do período impositivo efectuarase en función do valor de adquisición da totalidade dos bens e dereitos que integran o patrimonio do contribuínte, incluíndo os exentos no Imposto sobre o Patrimonio, sen que se computen, polo tanto, as variacións de valor experimentadas durante o período impositivo polos elementos patrimoniais que ao final do mesmo sigan formando parte do patrimonio do contribuínte.

Malia o anterior, no caso de rehabilitación ou ampliación da vivenda habitual, os investimentos realizados no exercicio valoraranse no patrimonio final de forma independente da vivenda.

De forma análoga, no caso de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razóns de discapacidade, debe incluírse na valoración do patrimonio final do período impositivo as cantidades satisfeitas para sufragar estas obras, tanto no suposto de que estas últimas teñan a consideración de investimento (as realizadas sobre a vivenda habitual do contribuínte) como de gastos (as realizadas sobre a vivenda arrendada ou subarrendada polo contribuínte).

No suposto de que o aumento do patrimonio á finalización do período impositivo fóra inferior á cantidade investida ou ao importe das obras e instalacións de adecuación realizada por razóns de discapacidade, sen computar dentro destas os intereses e demais gastos de financiamento, só poderase efectuar a dedución por investimento en vivenda ou por obras e instalacións de adecuación da mesma sobre a contía en que aumentase o patrimonio do contribuínte, incrementada nos intereses e demais gastos de financiamento satisfeito.

Exemplo

Don A.G.E., adquiriu o 30 de novembro de 2006 a súa vivenda habitual por un prezo total de 150.000 euros. Esta vivenda financiouse en parte cun préstamo hipotecario por importe de 120.000 euros.

No exercicio 2022, don A.G.E. investiu na súa vivenda habitual 9.000 euros de que 1.000 euros corresponden a intereses do préstamo e o resto a amortización do principal.

O patrimonio do contribuínte, a 1 de xaneiro de 2022, estaba formado pola vivenda; participacións nun fondo de investimento valoradas en 55.200 euros; unha conta bancaria de 5.700 euros e un automóbil adquirido en 2021  por un importe de 25.242 euros e cuxa valoración actual estímase en 21.035 euros. O importe do préstamo pendente á devandita data era de 95.000 euros.

O patrimonio, a 31 de decembro de 2022, está constituído pola vivenda, os fondos de investimento cuxo valor liquidativo á devandita data ascende a 52.200 euros; 3.000 euros na conta bancaria e o automóbil cuxo valor, á devandita data, estímase en 15.625 euros.

En 2022  obtén rendementos de traballo por importe 54.000 euros.

Determinar se cumpre a esixencia de incremento comprobado no patrimonio na contía do investimento.

Solución:

a. Patrimonio final (31-12-2022) = 66.000

  • Vivenda (150.000,00 – 87.000,00) = 63.000

  • Conta bancaria: =3.000

b. Patrimonio inicial (01-01-2022) = 60.700

  • Vivenda (150.000,00 – 95.000,00) = 55.000

  • Conta bancaria = 5.700

Aumento de patrimonio = 5.300

Investimento realizado en 2022  = 9.000

Base efectiva de investimento deducible (aumento de patrimonio sen computar intereses e demais gastos de financiamento) =5.300

Nota ao exemplo:

Á base efectiva de investimento deducible (5.300 euros) ten que adicionarse os intereses do préstamo (1.000 euros) e o resultado (6.300 euros) será o importe da base de dedución que corresponde ao contribuínte no exercicio 2022.

Así mesmo, indicar que na solución do exemplo non se ten en conta o automóbil nin os fondos de investimento, xa que os mesmos seguen formando parte do patrimonio do contribuínte ao final de período impositivo.