Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razóns de discapacidade

Normativa: Arts. 68.1.4º e 78.2 Lei IRPF ; 57 Regulamento IRPF, redacción a 31-12 - 2012

Quen teñen dereito a esta dedución?

Terán dereito a aplicar o réxime transitorio de dedución por investimento en vivenda habitual:

  1. Os contribuíntes que satisfixesen cantidades para a realización de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual das persoas con discapacidade con anterioridade a 1 de xaneiro de 2013, desde que as citadas obras ou instalacións concluísen  antes do 1 de xaneiro de 2017.

  2. Os contribuíntes que sexan copropietarios do inmoble en que residan as persoas con discapacidade e en que se realicen as obras de modificación dos elementos comúns do edificio que sirvan de camiño necesario entre o predio urbana e a vía pública, tales como escaleiras, ascensores, corredores, portais ou calquera outro elemento arquitectónico, así como as necesarias para a aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar as barreiras de comunicación sensorial ou de promoción da súa seguridade.

Concepto de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual

Para os efectos da dedución, teñen a consideración de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual as seguintes:

  1. As obras que impliquen unha reforma do interior da vivenda.

  2. As obras de modificación de elementos comúns do edificio que sirvan de camiño necesario entre a vía pública e o predio urbano, tales como escaleiras, ascensores, corredores, portais ou calquera outro elemento arquitectónico.

  3. As obras necesarias para a aplicación de dispositivos electrónicos que sirvan para superar barreiras de comunicación sensorial ou de promoción da seguridade.

Acreditación da necesidade das obras e instalacións

As obras e instalacións de adecuación deberán ser cualificadas como necesarias para a accesibilidade e comunicación sensorial que facilite o desenvolvimiento digno e axeitado da persoa con discapacidade, mediante certificado ou resolución expedida polo IMSERSO ou órgano competente das Comunidades Autónomas en materia de valoración de discapacidades baseandose no ditame emitido polos Equipos de Valoración e Orientación dependentes da mesma.

Requisitos subxectivos da dedución

Os requisitos subxectivos que deben cumprirse para aplicar esta dedución son os seguintes:

  1. Que a persoa con discapacidade sexa o propio contribuínte ou o seu cónxuxe ou un parente, en liña directa ou colateral, consanguínea ou por afinidade, ata o terceiro grao inclusive, que conviva con el.

  2. Que a vivenda estea ocupada por calquera das persoas a que se refire o parágrafo anterior a título de propietario, arrendatario, subarrendatario ou usufrutuario.

Cantidades investidas con dereito a dedución

A base da dedución está constituída polo importe satisfeito no exercicio polo contribuínte  en concepto de obras e instalacións de adecuación da vivenda por razóns de discapacidade nos termos anteriormente comentados.

Base máxima de investimento deducible

Normativa: Arts. 68.1. 4º d) Lei IRPF, redacción a 31-12-2012

A base máxima de dedución anual por cantidades destinadas á realización de obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual do contribuínte por razón de discapacidade é de 12.080 euros anuais.

Este límite aplicarase en idéntica contía en tributación conxunta.

O exceso das cantidades investidas sobre os devanditos importes non pode trasladarse a exercicios futuros.

Lembre: o límite de 12.080 euros anuais por obras e instalacións de adecuación da vivenda habitual por razóns de discapacidade é independente do límite de 9.040 euros anuais fixado para os demais conceptos deducibles por investimento en vivenda habitual.

Porcentaxes de dedución

Os porcentaxes de dedución aplicables no presente exercicio son os que se indican no seguinte cadro:

InvestimentoTramo estatal da deduciónTramo autonómico da dedución
Cataluña Restantes Comunidades Autónomas (1)
Investimento realizado no exercicio ata 12.080 euros 10% 15% 10%

Nota ao cadro:

(1) Inclúe ás demais Comunidades Autónomas de réxime común e as Cidades con Estatuto de Autonomía de Ceuta e Melilla ás que se aplica o artigo 78.2 da Lei IRPF, na redacción en vigor a 31 de decembro de 2012. (Volver)