Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

C. Deducción por Investimentos en adquisición de activos fixos

Normativa: Art. 94 Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias

A dedución por investimentos en elementos do inmobilizado material é a regulada na disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades, coas porcentaxes incrementadas e demais especialidades que establece o artigo 94 da Lei 20/1991 para Canarias.

A razón de manter a súa aplicación é que a devandita dedución, que se incluía no réxime xeral de deducións do artigo 26 da Lei 61/1978 do 27 de decembro, non figura actualmente entre as deducións por investimentos do Capítulo IV do Título VI da LIS , polo que, de acordo coa  disposición transitoria cuarta da Lei 19/1994 á que se fixo referencia con anterioridade, ao non existir unha dedución equivalente na LIS actual, continúase aplicando a devandita dedución conforme á normativa vixente no momento da súa supresión. Neste caso de acordo coa disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades que derrogou e substituíu á Lei 61/1978, do 27 de decembro, do Imposto sobre Sociedades.

a. Activos fixos novos

Os contribuíntes poden deducir da cota íntegra o 25 por 100 do importe dos investimentos en elementos novos do inmobilizado material, excluídos os terreos, afectos ao desenvolvemento da actividade económica  que sexan postos a disposición do contribuínte dentro do devandito período impositivo.

De acordo co artigo 94.1.a) Lei 20/1991, do 7 de xuño, de modificación dos aspectos fiscais do Réxime Económico Fiscal das Canarias (BOE do 8 de xuño) os tipos aplicables sobre os investimentos realizadas serán superiores nun 80 por 100 aos do réxime xeral, cun diferencial mínimo de 20 puntos porcentuais.

Poderanse acoller a esta dedución os investimentos realizados en réxime de arrendamento financeiro, a excepción dos edificios.

b. Activos fixos usados

Así mesmo, os contribuíntes poden deducir da cota íntegra o 25 por 100 do importe dos investimentos para  a adquisición do elemento de activo fixo usado, que non gozase anteriormente desta dedución por investimentos en elementos do inmobilizado material.

Os activos fixos usados que dan dereito a dedución deben pertencer a algunha das seguintes categorías (Real decreto 241/1992):

 • Maquinaria, instalacións e utensilios.

 • Equipos para procesos de información.

 • Elementos de transporte interior e exterior, excluídos os vehículos susceptibles de uso propio por persoas vinculadas directa ou indirectamente á empresa

Para ter dereito a esta dedución, a adquisición do elemento de activo fixo usado ten que  supor unha evidente mellora tecnolóxica para a empresa, debendose acreditar esta circunstancia, en caso de comprobación ou investigación da situación tributaria do contribuínte, mediante a xustificación de que o elemento obxecto da dedución vai producir ou produciu algún dos seguintes efectos:

 • Diminución do custo de produción unitaria do ben ou servizo.

 • Mellora da calidade do ben ou servizo.

c. Base da dedución

A base da dedución será o prezo de adquisición ou custo de produción.

d. Mantemento do investimento

Será requisito para o gozo da dedución por investimentos que os elementos permanezan en funcionamento na empresa do mesmo contribuínte durante cinco anos, agás que a súa vida útil conforme ao método de amortización que se aplique  sexa inferior.

e. Xustificación

O contribuínte deberá conservar a disposición da Administración Tributaria certificación expedida polo transmitente en que se faga constar que o elemento obxecto da transmisión non gozou anteriormente da dedución por investimentos nin do réxime do Fondo de Previsión para Investimentos.

f. Deducións non aplicadas por insuficiencia de cota

Como consecuencia de que Canarias continúe aplicando a dedución por investimentos en elementos do inmobilizado material  debe terse en conta que, do mesmo xeito que no resto das modalidades de deducións por investimento,  as cantidades non deducidas por este concepto (incluídos os saldos das deducións pendentes de aplicación a 1 de xaneiro de 2015) poderanse aplicar, respectando os límites que lles resulten de aplicación, nas liquidacións dos períodos impositivos que conclúan nos 15 anos inmediatos e sucesivos.

g. Límites

O contribuínte poderá deducirse o importe da dedución por investimentos en activos fixos novos nas Canarias que proceda tanto de períodos impositivos anteriores que estean pendentes de aplicación como do propio período impositivo, cun dobre límite:

 1. Un límite individual do 50 por 100 da citada cota.

  A eses efectos indicar que o límite para esta dedución, segundo o apartado 7 da disposición adicional duodécima da Lei 43/1995, era do 15 por 100 da cota íntegra máis o diferencial mínimo de 35 puntos porcentuais que establece o artigo 94 de Lei 20/1991.

  Este límite individual do 50 por 100 aplícase tanto á dedución xerada no propio período impositivo como ás procedentes de períodos impositivos anteriores. E, no caso de que exista un importe da dedución pendente, procedente de períodos anteriores, este poderase aplicar tendo en conta, ademais, o límite conxunto do 70 por 100 ao que se fai referencia a continuación.

 2. Un límite conxunto do 70 por 100, que se determina por aplicación do que se dispón no apartado 4 da disposición transitoria undécima da Lei 43/1995.

  O citado apartado 4 da disposición transitoria undécima da Lei 43/1995 fixa un límite conxunto do 35 por 100 máis o diferencial mínimo de 35 puntos porcentuais que establece o artigo 94 de Lei 20/1991.

O límite da dedución por investimentos nas Canarias en activos fixos novos aplícase, de acordo coa Resolución do TEAC do 9 de abril de 2015, Reclamación número  00/05445/2014,  recaída en recurso extraordinario de alzada para unificación de criterio, sobre a totalidade da cota íntegra e non unicamente sobre a parte da mesma que corresponda a rendementos das actividades económicas desenvolvidas nas Canarias.

Atención: no caso das illas da Palma, A Gomera e El Hierro, as porcentaxes do 50 por 100 (individual) e do 70 por 100 (conxunto) elévanse ao 60 por 100 (individual) e 80 por 100 (conxunto), respectivamente.