Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

B. Dedución por investimentos en territorios da África Occidental e por gastos de propaganda e publicidade

Normativa: artigo 27 bis Lei 19/1994, do 6 de xullo, de modificación do Réxime Económico e Fiscal das Canarias

Inclúe dúas deducións:

1. Dedución por investimentos en territorios da África Occidental

É aplicable polos contribuíntes que realicen actividades económicas nas Canarias cando realicen investimentos destinados á  constitución  de filiais ou establecementos permanentes en Marrocos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau e Cabo Verde.

a) Porcentaxes da dedución

O 15 por 100 dos investimentos no caso de que o importe neto da cifra de negocios no período impositivo inmediato anterior sexa igual ou inferior a 10 millóns de euros e cun cadro de persoal media no devandito período inferior a 50 persoas.

Se o período impositivo inmediato anterior tiver unha duración inferior ao ano, ou a actividade desenvolverse durante un prazo tamén inferior, o importe neto da cifra de negocios elevarase ao ano.

b) Requisitos para a aplicación da dedución

  • As  filiais ou establecementos permanentes que se constitúan en Marrocos, Mauritania, Senegal, Gambia, Guinea Bissau e Cabo Verde deben realizar actividades económicas nos devanditos territorios no prazo de 1 ano desde o momento do investimento.

  • A entidade que realice o investimento por si soa ou conxuntamente con outras entidades con domicilio fiscal nas Canarias debe ostentar unha porcentaxe de participación no capital ou nos fondos propios da filial de, polo menos, o 50 por cento.

  • O investimento  ten que  manterse durante un prazo de, polo menos, 3 anos.

  • A dedución aplicarase no período impositivo en que se inicie a actividade económica e estará condicionada a un incremento do cadro de persoal media nas Canarias do contribuínte nese período impositivo respecto da cadro de persoal medio existente no período impositivo anterior e ao mantemento do devandito incremento durante un prazo de 3 anos.

2. Dedución por gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual

É aplicable polos  contribuíntes que realicen actividades económicas nas Canarias polos  importes  satisfeitos en concepto de gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual.

a) Porcentaxes da dedución

  • O 15 por 100 do importe satisfeito por estes gastos de propaganda e publicidade no caso de que o importe neto da cifra de negocios no período impositivo inmediato anterior sexa igual ou inferior a 10 millóns de euros e cun cadro de persoal media no devandito período inferior a 50 persoas.

  • O 10  por 100 do importe satisfeito por estes gastos de propaganda e publicidade cando o importe neto da cifra de negocios non exceda de 50 millóns de euros e o cadro de persoal media sexa inferior a 250 persoas.

Se o período impositivo inmediato anterior tiver unha duración inferior ao ano, ou a actividade desenvolverse durante un prazo tamén inferior, o importe neto da cifra de negocios elevarase ao ano.

b) Requisitos para a aplicación da dedución

Ten que tratarse de gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual para lanzamento de produtos, de apertura e prospección de mercados no estranxeiro e de concorrencia a feiras, exposicións e manifestacións análogas incluíndo neste caso as celebradas en España con carácter internacional.

3. Límite conxunto da dedución por investimentos en territorios da África Occidental e por gastos de propaganda e publicidade: 25 por 100 ou 50 por 100

A dedución por investimentos en territorios da África Occidental e por gastos de propaganda e publicidade do artigo 27 bis da Lei 19/1994 se está sometida aos límites establecidos no artigo 39.1  da LIS do 25 ou 50 por 100 sobre a cota.

Con respecto á   LIS véxase a  Lei 27/2014, do 27 de novembro, do Imposto sobre Sociedades.