Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

3.1. Regulación xeral e límites

Normativa: Art. 27 Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24)

Delimitación de acontecemento de excepcional interese

O  artigo 27.1 da Lei 49/2002 define aos  programas de apoio a acontecementos de excepcional interese público  como "o conxunto de incentivos fiscais específicos aplicables ás actuacións que se realicen para asegurar o axeitado desenvolvemento dos acontecementos que, se é o caso, determínense por Lei".

Porcentaxe e base de dedución

Pola súa banda, o artigo 27.3 da Lei 49/2002 establece como beneficio fiscal para os contribuíntes do IRPF que realicen actividades económicas en réxime de estimación directa a posibilidade de deducir da cota íntegra do imposto o 15 por 100 dos gastos que, en cumprimento dos plans e programas de actividades establecidas polo consorcio ou polo órgano administrativo correspondente, realicen na propaganda e publicidade de proxección plurianual que sirvan directamente para a promoción do respectivo acontecemento.

Con esta finalidade, considérase que os gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual cumpren os requisitos sinalados cando reúnen as condicións a que se refire o apartado 1 do artigo 8 do Real decreto 1270/2003, do 10 de outubro, polo que se aproba o Regulamento para a aplicación do réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado.

Nota:  para estes fins teñase en conta:

 • A Resolución do 25 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Tributos, pola que aproba o Manual de aplicación dos beneficios fiscais correspondentes aos gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual, que sirvan para a promoción dos acontecementos de excepcional interese público (BOE do 2 de febreiro) contén as regras aplicables e,

 • A Resolución do 9 de xuño de 2022, da Dirección Xeral de Tributos, pola que se interpretan criterios do Manual de aplicación dos beneficios fiscais previstos no apartado primeiro do artigo 27.3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado, correspondentes aos gastos de propaganda e publicidade de proxección plurianual, que sirvan para a promoción dos acontecementos de excepcional interese público, aprobado pola Resolución do 25 de xaneiro de 2018 (BOE do 11 de xuño).

Cando o contido do soporte publicitario refírase de xeito esencial á divulgación do acontecemento, a base da dedución  será o importe total do gasto realizado. En caso contrario, a base de dedución será o 25 por 100 do devandito gasto.

Límites

 1. Límite conxunto  das deducións para incentivar a realización de determinadas actividades

  Esta dedución computarase conxuntamente coas  deducións  reguladas nos artigos 35, 36 e 38 da  LIS, aos efectos dos límites  que establece o artigo 39.1  da LIS

  Estes  límites para o conxunto das deducións previstas no artigo 39.1 da LIS aplícanse no IRPF sobre a cota que resulte de minorar a suma das cotas íntegras, estatal e autonómica (recadros  [0545] e  [0546] da declaración), no importe total das deducións por investimento en vivenda habitual (no caso de contribuíntes ás que lle é aplicable o réxime transitorio desta dedución), por investimento en empresas de nova ou recente creación, prevista no artigo 68.1 da Lei do IRPF, e por actuacións para a protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio Mundial (∑ recadros  [0547] e  [0548]; [0549]; [0550] e [0551 ]).

  En relación con  estes límites,  o artigo 39.1 da LIS establece que o importe das deducións (excluída a dedución por gastos execución dunha produción estranxeira de longametraxes cinematográficas ou de obras audiovisuais ás que se refire o artigo 36.2 da LIS que non se suxeita a estes límites), aplicadas no período impositivo, non poderán exceder conxuntamente do 25 por 100 da cota antes definida.

  Non obstante, o devandito límite elévase ao 50 por 100 cando o importe das deducións previstas nos artigos 35 e 36 da LIS (este último desde o 1 de xaneiro de 2021), que corresponda a gastos e investimentos efectuados no propio período impositivo, exceda do 10 por 100 da cota total do imposto , minorada nas deducións por protección e difusión do Patrimonio Histórico Español e do Patrimonio Mundial e por investimentos en vivenda habitual e en empresas de nova ou recente creación.

  Cando existan saldos pendentes de deducións de exercicios anteriores, o límite que proceda (25 por 100  ou 50 por 100) aplicarase conxuntamente ás deducións do exercicio 2022  e aos saldos pendentes de exercicios anteriores.

 2. Límite adicional

  No referente aos límites da dedución, ademais do xeral ao que  se fixo referencia  no apartado anterior, o importe desta dedución está suxeito a outro adicional que consiste en que non pode exceder do 90 por 100 das doazóns efectuadas ao consorcio, entidades de titularidade pública ou entidades a que se refire o artigo 2 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, encargadas da realización de programas e actividades relacionadas co acontecemento ao longo de toda a duración do programa.

  De aplicarse a dedución obxecto de exámen neste apartado por gastos vinculados a acontecementos de excepcional interese público, as doazóns a que se refire o parágrafo anterior non poderán acollerse a calquera dos incentivos fiscais previstos na cita Lei 49/2002.