Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adopción de fillos no ámbito internacional

Normativa: Art. 12 Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía da dedución

600 euros por cada fillo adoptado no período impositivo en que se inscribise a adopción no Rexistro Civil, sempre que se trate dunha adopción de carácter internacional.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que se trate dunha adopción de carácter internacional.

  Con esta finalidade entenderase que a adopción ten carácter internacional cando así resulte das normas e convenios aplicables a esta materia.

 • Que a suma  das bases impoñibles xerais e do aforro  do contribuínte, recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 80.000 euros en tributación individual.

  • - 100.000 euros en tributación conxunta.
 • Cando sexan dous os contribuíntes que teñan dereito á aplicación desta dedución, o seu importe distribuirase por partes iguais.

  Agora ben, se un dos adoptantes non pode aplicar a dedución por superar as bases impoñibles establecidas para ese fin o outro poderá aplicar o importe total da dedución.

Incompatibilidade

Esta dedución non é compatible coa aplicación da dedución autonómica “Por nacemento ou adopción de fillos ou acollemento familiar de menores ”.