Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para contribuíntes con cónxuxes ou parellas de feito con discapacidade

Normativa: Arts. 17 e 3 Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • 100 euros polo cónxuxe ou parella de feito que cumpra os seguintes requisitos:

  1. Que non sexa declarante  do   IRPF no exercicio e

  2. Que teña a consideración de persoas con discapacidade en grao igual ou superior ao 65 por 100, de acordo co baremo a que se refire o artigo 367 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31 de outubro).

   Ademais, de acordo coa disposición transitoria primeira da Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía, no caso de persoas cuxa incapacidade fose declarada xudicialmente con anterioridade ao día 1 de xaneiro de 2022, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100 aínda que non acade o devandito grao.

 • No caso de parellas de feito,  estas teñen que estar inscritas no Rexistro de Parellas de Feito da Comunidade Autónoma de Andalucía ou en rexistros análogos doutras Administracións Públicas.

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro do contribuínte, recadros [0435] e [0460 ] da declaración,  non supere as seguintes cantidades:

  • - 25.000 euros en tributación individual.

  • - 30.000 euros en tributación conxunta.

Incompatibilidade

Non terán dereito a aplicar esta dedución os contribuíntes cuxos cónxuxes ou parellas de feito con discapacidade aplicasen a dedución para contribuíntes con discapacidade.