Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para contribuíntes con discapacidade

Normativa: Arts. 16 e 3  Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • 150 euros por cada contribuínte que teña a consideración de persoa con discapacidade.

  Teñen a consideración de de persoas con discapacidade, os contribuíntes que teñan recoñecido en grao igual ou superior ao 33 por 100, de acordo co baremo a que se refire o artigo 367 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31  de outubro).

  En particular, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100 no caso de pensionistas da Seguridade Social, cando teñan recoñecida unha pensión de incapacidade permanente total, absoluta ou gran invalidez, e no caso dos pensionistas de clases pasivas cando teñan recoñecida unha pensión de xubilación ou retiro por incapacidade permanente para o servizo ou inutilidade.

  Ademais, de acordo coa disposición transitoria primeira da Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía, no caso de persoas cuxa incapacidade fose declarada xudicialmente con anterioridade ao día 1 de xaneiro de 2022, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100 aínda que non acade o devandito grao.

 • Que a suma das bases impoñibles  xerais  e do aforro  do contribuínte, recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • - 25.000 euros en tributación individual.

  • - 30.000 euros en tributación conxunta.