Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por donativos con finalidade ecolóxica

Normativa: Art. 22 Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía e límite máximo da dedución

  • O 10% das cantidades doadas durante o período impositivo a favor de calquera das seguintes institucións:

    1. As entidades públicas dependentes da Comunidade Autónoma de Andalucía ou de corporacións locais de Andalucía, cuxa finalidade sexa a defensa e conservación do medio natural, quedando afectos os devanditos recursos ao desenvolvemento de programas desta natureza.

    2. As entidades sen fins lucrativos e as entidades beneficiarias do mecenado, reguladas respectivamente nos artigos 2 e 16 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e de incentivos fiscais ao mecenado, sempre que a súa fin exclusiva sexa a defensa do medio natural e áchense inscritas nos correspondentes rexistros da Comunidade Autónoma de Andalucía.

  • O límite de dedución aplicable será de 150 euros.

Obrigas formais

A efectividade da doazón xustificarase mediante certificación expedida pola entidade beneficiaria a que se refire artigo 24 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrativos e dos incentivos fiscais ao mecenado,

Teñase en conta que o artigo 24 da Lei 49/2002, do 23 de decembro establece a información que debe incluír a mencionada certificación.