Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para familia numerosa

Normativa: Arts. 14 e 5 Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía da dedución

 • No caso de familias numerosas de categoría xeral: 200 euros.

 • No caso de familias de categoría especial: 400 euros.

Atención: as condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse de acordo co que se establece na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas, ou norma que a substitúa.

Supostos, requisitos e outras condicións de aplicación da dedución

 • Terán dereito a esta dedución os seguintes contribuíntes:

  1. Os que sexan ascendentes e formen parte dunha familia numerosa

  2. Os que sexan irmáns orfos nos casos de familias numerosas constituídas por:

   - Dous ou máis irmáns orfos de pai e nai sometida a tutela, acollemento ou garda que convivan co titor, acolledor ou gardador, pero non se achen á súa conta.

   Teñase en conta que, a partir do 3 de setembro de 2021, data de entrada en vigor da Lei 8/2021, do 2 de xuño, que reforma a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, a tutela queda reducida aos menores de idade non sometidos a patria potestade ou non emancipados en situación de desamparo, suprimindose para maiores de idade, para os que se establece a curadoría e outras medidas de apoio á súa capacidade xurídica.

   - Tres ou máis irmáns orfos de pai e nai, maiores de 18 anos, ou dous, se un deles é persoa con discapacidade, que convivan e teñan unha dependencia económica entre eles.

   Véxanse as letras d) e e) do artigo 2.2 da Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas.

 • Os contribuíntes deberán ostentar, á data da devindicación do imposto, o título de familia numerosa que acredita a devandita condición e categoría.

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración, non sexa superior a:

  • - 25.000 euros en tributación individual

  • - 30.000 euros en tributación conxunta

 • Os importes da dedución (200/400) distribuiranse por partes iguais cando exista máis dunha persoa con dereito a aplicar a dedución e preséntense declaracións individuais.

  Se un o cónxuxes non ten dereito a aplicar a dedución por ter unha base impoñible superior a 25.000 euros en tributación individual ou por residir noutra Comunidade Autónoma, o outro poderase deducir integramente o importe da dedución que corresponda (200/400 euros).

Incompatibilidade

Esta dedución non é compatible coa aplicación da dedución autonómica “Por nacemento ou adopción de fillos ou acollemento familiar de menores”.