Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para gastos de defensa xurídica da relación laboral

Normativa: Arts. 21 e 60 Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía e límite máximo da dedución

  • O importe satisfeito polo contribuínte, en concepto de gastos de defensa xurídica derivados da relación laboral en procedementos xudiciais de despedimento, extinción de contrato e reclamación de cantidades.

  • O importe máximo de dedución será de 200 euros, tanto en tributación individual como conxunta.

Obrigas formais

  • Os contribuíntes do IRPF que aplicasen esta dedución estarán obrigados a conservar durante o prazo máximo de prescrición os xustificantes e documentos que acrediten o dereito a gozar desta dedución.

  • Mediante orde do titular da Consellaría competente en materia de Facenda poderán establecerse obrigas específicas de xustificación, destinadas ao control desta dedución.