Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por gastos educativos

Normativa: Arts. 15 e 60 Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

 Contía e límite máximo da dedución

 • O 15 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polos gastos de ensino escolar ou extraescolar de idiomas, de informática ou de ambas as dúas.

  1. Gastos de ensino escolar de idiomas ou informática

   Consideraranse gastos de ensino escolar de idiomas, de informática, ou de ambas as dúas, as cantidades satisfeitas aos centros docentes en concepto de gastos de escolaridade, na proporción correspondente ás devanditas materias ou materias, así como a aquelas que sexan impartidas nun idioma estranxeiro. A devandita proporción determinarase en función do número total de horas lectivas que as devanditas materias ou materias representen no conxunto de horas lectivas do curso escolar.

  2. Gastos de ensino extraescolar de idiomas ou informática.

   Terán esta consideración aquelas cantidades satisfeitas en contraprestación polos servizos de ensino das devanditas materias prestados por outro tipo centros non comprendidos no apartado anterior (gastos de ensino escolar), xa sexa privados ou públicos, oficiais ou non, tales como as academias e as escolas oficiais de idiomas. Tamén terán a devandita consideración as cantidades abonadas a persoas físicas, dadas de alta no correspondente epígrafe do Imposto sobre Actividades Económicas (IAE), en contraprestación polas clases particulares que, a título individual, impártanse sobre as devanditas materias en domicilios particulares ou en lugares non destinados ou organizados especificamente para tal fin.

 • O importe máximo da dedución non poderá superar 150 euros anuais por cada descendente.

Requisitos e condicións de aplicación

 • A dedución aplicarase respecto daqueles descendentes polos que se teña dereito ao mínimo por descendente.

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro, recadros [0435] e [0460] da declaración, non sexa superior a:

  • - 80.000 euros en tributación individual.

  • - 100.000 euros  tributación conxunta.

 • A dedución practicarase polo contribuínte que satisfaga de forma efectiva os gastos.

 • Cando haxa máis dun contribuínte con dereito á aplicación da dedución, a mesma aplicarase sobre a base das cantidades que cada declarante satisfixese, co límite máximo de 150 euros anuais por cada descendente.

  No caso de que os pagamentos realícense con diñeiro ganancial, a dedución aplicarase por metades por ambos os dous cónxuxes. E iso con independencia de que a conta desde a que se efectúen os pagamentos sos teña un titular ou de que o xustificante que se é o caso poida expedir o centro estea só a nome dun dos ascendentes.

Obrigas formais

 • Os contribuíntes do IRPF que aplicasen esta dedución estarán obrigados a conservar durante o prazo máximo de prescrición os xustificantes e documentos que acrediten o dereito a gozar desta dedución.

  A xustificación dos gastos incorridos, tanto por ensino escolar como extraescolar, realizarase mediante a correspondente factura, documento substitutivo, xustificante ou recibo, se é o caso.

 • Mediante orde do titular da Consellaría competente en materia de Facenda poderán establecerse obrigas específicas de xustificación, destinadas ao control desta dedución.

  Atención: non se aprobou para 2022 ningunha orde específica ao respecto.