Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou ampliación de capital nas sociedades mercantís

Normativa: Art. 20  Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio 2022  na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital nas sociedades mercantís que revistan a forma de Sociedade Anónima,  Sociedade Anónima Laboral, Sociedade de responsabilidade limitada,  Sociedade de responsabilidade limitada Laboral ou Sociedade Cooperativa .

  O límite de dedución aplicable será de 4.000 euros anuais.

 • O 50 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio 2022 na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital en sociedades mercantís cando as devanditas sociedades foron creadas ou participadas por universidades ou centros de investigación.

  O límite de dedución aplicable será de 12.000 euros anuais.

Atención: o límite incrementado de 12.000 euros é independente do límite xeral de 4.000 euros establecidos para o resto dos investimentos que orixinan o dereito á dedución.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que, como consecuencia da participación adquirida polo contribuínte, computada canda a que posúan da mesma entidade o seu cónxuxe ou persoas unidas ao contribuínte por razón de parentesco, en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non se chegue a posuír durante ningún día do ano natural máis do 40 por 100 do total do capital social da entidade ou dos seus dereitos de voto.

 • Que a devandita participación se manteña un mínimo de tres anos.

 • Que o contribuínte non exerza funcións executivas nin de enderezo nin manteña unha relación laboral coa entidade obxecto do investimento.

 • Que a adquisición se formalice en escritura pública, en que conste a identidade dos investidores e o importe do investimento.

 • Que a entidade de que se adquiran as accións ou participacións cumpra os seguintes requisitos:

  1. Que teña o seu domicilio social e fiscal na Comunidade Autónoma de Andalucía.

  2. Que desenvolva unha actividade económica.

   Con esta finalidade non se considerará que a entidade desenvolve unha actividade económica cando teña por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co que se establece no artigo 4.Oito.Dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  3. Se o investimento efectuado corresponde á constitución da entidade, que desde o primeiro exercicio fiscal esta conte polo menos cunha persoa con contrato laboral a xornada completa, dada de alta no Réxime correspondente da Seguridade Social, e que se manteñan as condicións do contrato durante polo menos vinte e catro meses.

  4. Se o investimento efectuado corresponde a unha ampliación de capital da entidade , que a devandita entidade fose constituída dentro dos tres anos anteriores á ampliación de capital e o cadro de persoal media da entidade durante os dous exercicios fiscais posteriores ao da ampliación increméntese respecto da cadro de persoal medio que tivese nos doce meses anteriores polo menos nunha persoa cos requisitos do parágrafo 3º anterior, e o devandito incremento mantéñase durante polo menos outros vinte e catro meses.

   Para o cálculo do cadro de persoal media total da entidade e do seu incremento computarase o número de persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación coa  xornada  completa.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado “Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación” do Anexo B.8 do modelo da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente creación no recadro [1131] e na [1133] se existe  unha segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación.