Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento, adopción de fillos ou acollemento familiar de menores.

Normativa: Art. 11 Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contías da dedución

 • 200 euros, con carácter xeral, por cada fillo nado ou adoptado, ou por cada menor en réxime de acollemento familiar simple, permanente ou preadoptivo, administrativo ou xudicial, no período impositivo en que se produza o nacemento,  a adopción ou o acollemento.

  Fillo nado ou adoptado: A convivencia do proxenitor na data de devindicación do imposto co fillo nado ou  adoptado,  non é un requisito esixible para a aplicación da dedución por nacemento ou adopción de fillos, polo que esta podería aplicarse, aínda que o fillo non convivise co contribuínte nesa data (por exemplo, pola separación ou o divorcio dos pais).

  A dedución por nacemento ou adopción de fillos é de aplicación polo simple e mero feito do nacemento ou adopción de fillos no ano, polo que o falecemento posterior do fillo no período impositivo non impide a aplicación da dedución.

  Menor en réxime de acollemento: Porén, en caso de acollemento será esixible a convivencia de polo menos co contribuínte nos termos que se indican na o apartado Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución.

 • 400 euros por cada fillo nado, adoptado ou por cada menor en réxime de acollemento familiar simple, permanente ou preadoptivo, administrativo ou xudicial se o contribuínte reside nun municipio con problemas de despoboamento.

  Con esta finalidade, consultese o artigo 8 da Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía, en virtude do que se consideran municipios con problemas de despoboamento aqueles cuxa cifra de poboación sexa de menos de 3.000 habitantes.

  En relación aos municipios con problemas de despoboamento para 2022 véxase en  https://juntadeandalucia.é/boja/2021/251/20, a Resolución do 23 de decembro de 2021, da Dirección Xeral de Tributos, Financiamento, Relacións Financeiras coas Corporacións Locais e Xogo, pola que se publican os municipios andaluces con problemas de despoboamento no ano 2022, aos efectos da aplicación da dedución por nacemento, adopción de fillos ou acollemento familiar de menores no Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e dos tipos reducidos para promover unha política social de vivenda do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados (BOJA 31-12-2021).

  Atención: teñase en conta que a Lei 26/2015, do 28 de xullo, pola que se modifica o sistema de protección á infancia e á adolescencia (BOE do 29 de xullo) modificou, con efectos desde 18 de agosto de 2015, o artigo 173 bis do Código Civil que regula as modalidades de acollemento familiar e, de acordo con esta modificación, o acollemento familiar de urxencia e o temporal contemplan os casos do anterior acollemento familiar simple.

  Así mesmo, a citada lei engadiu un novo artigo 176 bis regulando a delegación de garda para a convivencia preadoptiva.

  Por outra banda, a disposición adicional segunda de citada Lei 26/2015 establece que "todas as referencias que nas leis e demais disposicións realizásense ao acollemento preadoptivo deberán entenderse feitas á delegación de garda para a convivencia preadoptiva prevista no artigo 176 bis do Código Civil. As que se realizasen ao acollemento simple deberán entenderse feitas ao acollemento familiar temporal previsto no artigo 173 bis do Código Civil; e cando o fosen ás Entidades colaboradoras de adopción internacional entenderanse feitas aos organismos acreditados para a adopción internacional".

  Polo tanto, a dedución será aplicable ao actual acollemento familiar de urxencia, temporal e permanente e á delegación de garda para a convivencia preadoptiva.

 • Incremento da dedución: No caso de partos, adopcións ou acollementos múltiples, a contía correspondente da dedución incrementarase en 200 euros por cada fillo ou, se é o caso, por cada menor.

  Este incremento de 200 euros por cada fillo no caso de parto, adopción ou acollementos múltiples aplicarase, aínda que falecese algún deles no ano.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro do contribuínte, recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades :

  • - 25.000 euros en tributación individual.

  • - 30.000 euros en tributación conxunta.
 • Cando sexan dous os contribuíntes que teñan dereito á aplicación da dedución, o seu importe distribuirase por partes iguais.

  Agora ben, se un dos proxenitores ou adoptantes non pode aplicar a dedución por superar as bases impoñibles establecidas para ese fin, o outro poderá aplicar o importe total da dedución.

 • En caso de acollemento familiar, unicamente poderá aplicar a dedución o contribuínte que non recibise axudas da Administración da Comunidade Autónoma de Andalucía vinculada co acollemento.

  Así mesmo, cumprirá que o menor conviva co contribuínte polo menos 90 días durante o período impositivo en que se produza o acollemento.

  Non dará lugar a esta dedución o suposto de acollemento familiar preadoptivo cando se produciu a adopción do menor durante o período impositivo, sen prexuízo da aplicación, se é o caso, da dedución por adopción.

Incompatibilidade

Esta dedución  é incompatible,  respecto dos mesmos fillos, coa aplicación das deducións autonómicas “Por adopción de fillos no ámbito internacional” e “Para familia numerosa”.