Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para o pai ou nai de familia monoparental e, se é o caso, con ascendentes maiores de 75 anos

Normativa: Arts. 13 e 4; e disposición transitoria segunda Lei 5/2021, do 20 de outubro, de Tributos Cedidos da Comunidade Autónoma de Andalucía

Contía da dedución

100 euros para contribuíntes que sexan pais ou nais de familia monoparental na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

Ten a consideración de familia monoparental, para os efectos da dedución, a formada polo pai  ou a nai e todos os fillos que convivan cun ou outro##2## e que reúnen algún dos seguintes requisitos:

  • Fillos menores de idade, con excepción de que, co consentimento dos pais, vivan independentes destes .

  • Fillos maiores de idade que antes do 1 de xaneiro de 2022 fosen declarados xudicialmente incapacitados, suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada.

  • Fillos maiores de idade con discapacidade a quen, por resolución xudicial, asista un curador.

Teñase en conta que, a partir da entrada en vigor da Lei 8/2021 de reforma do Código Civil, as referencias realizadas á incapacitación xudicial, esténdense ás resolucións xudiciais en que se establece a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

Incremento da dedución

A dedución anterior incrementarase adicionalmente en 100 euros por cada ascendente que conviva coa familia monoparental, sempre que estes xeren o dereito á aplicación do   mínimo por ascendentes  maiores de 75 anos  establecidos na normativa estatal do IRPF

Requisito para a aplicación da dedución

Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro, recadros [0435] e [0460 ] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  • 80.000 euros en tributación individual.

  • 100.000 euros en tributación conxunta.

Outras condicións de aplicación

Cando varios contribuíntes teñan dereito á aplicación do incremento por ascendentes desta dedución, estarase ás regras de rateo, convivencia e demais límites previstos na normativa estatal do IRPF.