Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por alugamento da vivenda habitual

Normativa: Art. 1º.1 Lei 31/2002, do 30 de decembro, de Medidas fiscais e administrativas, da Comunidade Autónoma de Cataluña

(*) Este artigo foi modificado polo artigo 40 da Lei 2/2021, do 29 de decembro, de medidas fiscais, financeiras, administrativas e do sector público (DOGC 31-12-2021 - BOE 21-01-2022)

Contías e límites máximos da dedución

A. En xeral

 • O 10 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo en concepto de alugamento da vivenda habitual, canto o contribuínte áchese nalgunha das situacións seguintes :

  • Ter 32 ou menos anos de idade á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

  • Estar no paro durante 183 días ou máis durante o exercicio.

  • Ter un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100.

  • Ser viúvo ou viúva e ter 65 anos ou máis.

  No caso de matrimonios en réxime económico de gananciais, e no suposto de que o arrendamento da vivenda habitual soa estea a nome dun dos consortes, só o consorte que figure no contrato de arrendamento ten dereito á dedución por alugamento da vivenda habitual cando cumpra os requisitos esixidos.

 • O límite máximo será de  300 euros anuais,  sempre que  se cumpren os requisitos que se indican no apartado "Requisitos para a aplicación da dedución "

B. Para familias numerosas e monoparentais

 • O 10 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo en concepto de alugamento da vivenda habitual, sempre que na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) o contribuínte pertenza a unha familia numerosa ou monoparental 

 • O límite máximo será de  600 euros anuais, sempre que se cumpra os requisitos que se indican no apartado "Requisitos para a aplicación da dedución "

  Con respecto ao concepto de familia numerosa véxase a Lei 40/2003, do 18 de novembro, de protección ás familias numerosas (BOE do 19).

  Con respecto ao concepto de familia monoparental véxase o artigo 2 da Lei 18/2003, do 4 de xullo, de apoio ás familias e o artigo 4 do Decreto 151/2009, do 29 de setembro, de desenvolvemento parcial da cita Lei. Véxase o comentario sobre familia monoparental que figura na dedución “Polo nacemento ou adopción dun fillo ”.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro do contribuínte menos o mínimo persoal e familiar, suma dos recadros [0435] e [0460] menos o importe do recadro [0520] da declaración, non supere as seguintes contías :

  • - 20.000 euros, en tributación individual.

  • - 30.000 euros, en tributación conxunta.

 • Que as cantidades satisfeitas en concepto de alugamento excedan do 10 por 100 dos rendementos netos do contribuínte.

Outras condicións para a aplicación da dedución

 • Esta dedución soa pode aplicarse unha vez, con independencia de que nun mesmo contribuínte poidan concorrer máis dunha circunstancia das establecidas en primeiro punto da letra A ("En xeral ") do apartado “Contías e límites máximos da dedución.

 • Unha mesma vivenda non pode dar lugar á aplicación dunha dedución superior a 600 euros. De acordo con iso, se por unha mesma vivenda ten dereito á dedución máis dun contribuínte, cada un deles poderá aplicar na súa declaración o importe que se obteña de dividir a cantidade resultante da aplicación do 10 por 100 do gasto total ou o límite máximo de 600 euros, se procede, polo número de declarantes con dereito á dedución.

 • A aplicación desta dedución está condicionada á xustificación documental axeitado e suficiente dos orzamentos de feito e dos requisitos que determinan a súa aplicabilidade.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF /NIE do arrendador da vivenda e,  se existe o do segundo arrendador ou, se é o caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X  nos recadros correspondentes.