Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns a determinadas entidades en beneficio do medio natural, a conservación do patrimonio natural e de custodia do territorio

Normativa: Art. 34 Lei 16/2008, do 23 de decembro, de medidas fiscais e financeiras, da Comunidade Autónoma de Cataluña

Contía, límite máximo e requisito para a aplicación da dedución

  • O 15 por 100 das cantidades doadas a favor de fundacións ou asociacións que figuren no censo de entidades ambientais vinculadas á ecoloxía e á protección e mellora do medio natural do departamento competente nesta materia, co límite do 5 por 100 da cota íntegra autonómica, recadro [0546] da declaración.

  • A aplicación da dedución está condicionada á xustificación documental axeitado e suficiente dos orzamentos de feito e dos requisitos que determinen a súa aplicabilidade.

Importante: as entidades beneficiarias dos donativos están obrigadas a comunicar á Axencia tributaria de Cataluña a relación das persoas físicas que efectuaron donativos, con indicación das cantidades doadas por cada unha destas persoas.