Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por donativos a entidades que fomentan o uso da lingua catalá ou da occitana

Normativa: Art. 14.1 Lei 21/2005, do 29 de decembro, de medidas financeiras, da Comunidade Autónoma de Cataluña

(*) Este artigo modificouse polo  artigo  polo artigo 140 da Lei 5/2017, do 28 de marzo (DOGC 30-03-2017).

Contía e límite máximo da dedución

  • O 15 por 100 das cantidades doadas a favor de:

    • O Instituto de Estudos Cataláns.

    • O Instituto de Estudos Araneses - Academia Aranesa da Lingua Occitana.

    • Entidades privadas sen finalidade de lucro, de organizacións sindicais e empresariais ou de colexios profesionais ou outros corporacións de dereito público que teñan por finalidade o fomento da lingua catalá ou da occitana e que figuren no censo destas entidades que elabora o departamento competente en materia de política lingüística.

  • O límite máximo desta dedución é o 10 por 100 da cota íntegra autonómica, recadro [0546] da declaración.

Importante : a aplicación desta dedución  está condicionada á xustificación documental axeitado e suficiente dos orzamentos de feito e dos requisitos que determinan a súa aplicabilidade. Para tal fin, as entidades beneficiarias dos donativos están obrigadas a comunicar a relación das persoas físicas que efectuaron donativos, con indicación das cantidades doadas por cada unha destas persoas.