Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por obriga de presentar a declaración do IRPF en razón de ter máis dun pagador

Normativa: Art. 2 Decreto Lei 36/2020, do 3 de novembro, de medidas urxentes no ámbito do Imposto sobre as estancias en establecementos turísticos e do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas, da Comunidade Autónoma de Cataluña

Contía da dedución

O importe da dedución será o resultado de restar da cota íntegra autonómica (recadro [0546] da declaración) a cota íntegra estatal (recadro [0545] da declaración), sempre que a diferenza sexa positiva.

Requisitos para a aplicación da dedución

 • Só poderán aplicar esta dedución aqueles contribuíntes que, por obter rendementos íntegros de traballo por contía  comprendida entre 14.000 e 22.000 euros, de máis dun pagador,  resulten obrigados a presentar declaración no IRPF por esta circunstancia,  de acordo co que se dispón no artigo 96 da  Lei do IRPF.

  Lembre que: 

  Os contribuíntes con rendementos de traballo de máis dun pagador só están obrigados a presentar declaración por esta circunstancia, se os rendementos íntegros de traballo  superan os 14.000 euros e as contías percibidas do segundo e restantes pagadores excede de 1.500 euros.   

  Se a contía dos rendementos íntegros de traballo supera os 22.000 euros, en todo caso existirá obriga de presentar declaración.

 • Esta dedución non resulta aplicable aos contribuíntes perceptores de prestacións pasivas (pensionistas) que se acollesen ou poídanse acoller ao procedemento especial de retencións reguladas no artigo 89 A) do Regulamento do IRPF.

  Polo tanto, non se aplica esta dedución aos pensionistas cuxos únicos rendementos do traballo consistan nas prestacións pasivas a que se refire o artigo 17.2.a) da Lei do IRPF procedente de dous ou máis pagadores, sempre que o importe das retencións practicadas por estes fose determinado pola Axencia Tributaria, previa solicitude do contribuínte para ese fin, a través do modelo 146 e, ademais, cúmpranse os seguintes requisitos:

  • Que non aumentase ao longo do exercicio o número dos pagadores de prestacións pasivas respecto dos inicialmente comunicados ao formular a solicitude.

  • Que o importe das prestacións efectivamente satisfeitas polos pagadores non difira en máis de 300 euros anuais do comunicado inicialmente na solicitude.

  • Que non se producise durante o exercicio ningunha outra das circunstancias determinantes dun aumento do tipo de retención prevista no artigo 87 do Regulamento do IRPF.

Atención: de acordo co artigo 96 da Lei do IRPF que regula a  obriga de presentar declaración, debe terse en conta para os efectos da aplicación ou non desta dedución o seguinte:

Esta dedución é aplicable cando o contribuínte  con rendementos de traballo resulte obrigado a presentar a declaración como consecuencia de ter máis dun pagador, sendo indiferente que concorra algunha das circunstancias previstas  nas letras b) c) e d) do artigo 96.3 Lei do IRPF. Isto é: 

 • - Que se percibisen  pensións compensatorias do cónxuxe ou anualidades por alimentos diferentes das previstas no artigo 7 da Lei de IRPF.

 • - Que o pagador dalgún rendemento de traballo non está obrigado a reter.

 • - Que  algún dos rendementos de traballo percibido está sometido a un tipo fixo de retención.

Pola contra, non se aplicará esta dedución cando se dean as seguintes circunstancias :

 1. Se se perciben rendementos íntegros do capital mobiliario e ganancias patrimoniais sometidos a retención ou ingreso a conta en contía superior a 1.600 euros.

  O que se dispón nesta letra non será de aplicación respecto das ganancias patrimoniais procedentes de transmisións ou reembolsos de accións ou participacións de institucións de investimento colectivo en que a base de retención, conforme ao que se estableza regulamentariamente, non proceda determinara pola contía que hai que integrar na base impoñible.

 2. Se a suma dos importes das rendas inmobiliarias imputadas, dos rendementos íntegros procedentes de Letras do Tesouro non sometidos a retención, das subvencións para a adquisición de vivendas de protección oficial ou de prezo taxado e demais ganancias patrimoniais derivadas de axudas públicas, excede de 1.000 euros.

 3. Se se perciben rendementos de capital mobiliaria, distintos dos precedentes das Letras do Tesouro, non sometidos a retención, rendementos de capital inmobiliaria, rendementos de actividades económicas ou ganancias patrimoniais non sometidas a retención, con independencia da súa contía.