Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por adquisición ou rehabilitación de vivenda habitual para mozos e para vítimas do terrorismo

Normativa: Arts. 8, 12 bis e 13  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril

Contía da dedución

 1. Para mozos:

  • O 3 por 100 das cantidades satisfeitas durante o período impositivo, excluídos os intereses, para a adquisición ou rehabilitación por mozos dunha vivenda nova situada no territorio da Comunidade Autónoma de Extremadura que constitúa ou vaia a constituír a súa primeira residencia habitual.

  • O 5 por 100 en caso de adquisición ou rehabilitación por mozos da súa vivenda habitual en calquera dos municipios ou entidades locais menores de Extremadura con poboación inferior a 3.000 habitantes, sempre que a adquisición ou rehabilitación efectuásese a partir do 1 de xaneiro de 2015.

 2. Para vítimas do terrorismo:

  Tamén poderán aplicar esta dedución, calquera que sexa a súa idade, quen teñan a condición de vítimas do terrorismo ou, no seu defecto, e por esta orde, o cónxuxe ou parella de feito ou os fillos que viñesen convivindo coas mesmas .

Base máxima da dedución

A base máxima da dedución será de 9.040 euros, importe anual establecido como límite para a dedución de vivenda habitual contemplada pola normativa estatal do IRPF na redacción en vigor a 31 de decembro de 2012.

Precisión: formarán parte da base de dedución os conceptos fixados na normativa estatal do IRPF, a excepción dos intereses satisfeitos.

Requisitos e outras condicións de aplicación da dedución

A aplicación da dedución está condicionada ao cumprimento dos mesmos requisitos e condicións esixidas en relación coa  dedución xeral  por adquisición, rehabilitación da vivenda habitual,  base de dedución e límite máximo fixados pola normativa estatal na súa redacción en vigor a 31 de decembro de 2012, incluído o relativo á comprobación da situación patrimonial do contribuínte e, ademais, os seguintes :

 • Debe tratarse dunha vivenda nova

  Considérase vivenda nova aquela cuxa adquisición represente a primeira transmisión da mesma con posterioridade á declaración de obra nova, sempre que non transcorresen 3 anos desde esta.

 • A vivenda nova debe estar acollida ás modalidades de protección pública contempladas no artigo 23 da Lei 3/2001, do 26 de abril, da Calidade, Promoción e Acceso á Vivenda en Extremadura, referidas a vivendas de protección oficial promovidas de forma pública ou privada e vivendas de Promoción Pública. Non será esixible este requisito cando o porcentaxe de dedución aplicable sexa o 5 por 100.

  Atención: 

  Lei 3/2001, do 26 de abril, da Calidade, Promoción e Acceso á Vivenda en Extremadura, referidas a vivendas de protección oficial promovidas de forma pública ou privada e vivendas de Promoción Pública derrogouse con efectos do 7 de maio de 2019, pola disposición derrogatoria única da Lei 11/2019, do 11 de abril, de promoción e acceso á vivenda de Extremadura (DOE 17-04-2019- BOE - 15-05-2019).

  Segundo o artigo 27.2 da citada Lei 11/2019, do 11 de abril, son vivendas protexidas de promoción pública:

  • As vivendas que, sen ánimo de lucro, promovese a Administración Pública ou calquera dos seus organismos ou empresas públicas dependentes, para satisfacer as necesidades de vivenda dos sector da poboación que regulamentariamente se determinen.

  • Aquelas vivendas cuxa propiedade ou usufruto adquiran, sen ánimo de lucro e para a mesma fin, a Administración Pública ou os seus organismos, entidades, empresas e sociedades dependentes.

  No caso de que se extinga o usufruto, a vivenda protexida de promoción pública perderá a súa condición de tal.

 • Os adquirentes deben ser mozos con residencia habitual en Extremadura, cuxa idade, á data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) sexa inferior a 36 anos.

  O requisito de idade non resultará aplicable para quen teñan a condición de vítimas do terrorismo ou, no seu defecto e por esta orde, o seu cónxuxe ou parella de feito ou os fillos que viñesen convivindo cos mesmos.

 • Que se trate da súa primeira vivenda.

 • A suma da base impoñible xeral e do aforro , recadros [0435] e [0460] da declaración, non debe ser superior ás  seguintes  ##6##cantidades:

  1. En xeral:

   - 19.000 euros en tributación individual.

   - 24.000 euros en tributación conxunta.

  2. No suposto de que o contribuínte resida habitualmente en municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes:

   Atención: neste suposto, se o contribuínte pertence a unha familia numerosa, non existirá ningún límite.

   As condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse de acordo co que se establece na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas (BOE do 19 de novembro).

   - 28.000 euros en tributación individual.

   - 45.000 euros en tributación conxunta.

   En caso de matrimonio, este límite de 45.000 euros aplicarase sempre que polo menos un do cónxuxes tivese a súa residencia habitual durante o período impositivo nalgún dos municipios ou entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes.

   Pode consultar os  municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes na seguinte ligazón: "Municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes".

Importante: a presente dedución non poderá duplicarse naqueles supostos en que as persoas que teñan a consideración de vítimas do terrorismo tamén teñan unha idade inferior a 36 anos.

Incompatibilidade

Esta dedución resultará incompatible, para un mesmo contribuínte, coa dedución  "Por adquisición ou rehabilitación da vivenda habitual en zonas rurais".

Atención: esta dedución non é  incompatible coa dedución "Por intereses de financiamento alleo para o investimento en vivenda habitual para mozos" sen que, como consecuencia diso , a cota líquida fágase negativa.