Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento de vivenda habitual

Normativa: Arts. 9, 12 bis e 13  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril

Contías e límites máximos da dedución

 • O 5 por 100 das cantidades satisfeitas polo contribuínte no período impositivo en concepto de alugamento da súa vivenda habitual, co límite de 300 euros anuais.

 • O 10 por 100 das cantidades satisfeitas polo contribuínte no período impositivo en caso de alugamento de vivenda habitual no medio rural, co límite de 400 euros anuais.

  Atención : terá a consideración de vivenda no medio rural aquela que se encontre en municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que concorra no contribuínte algunha das seguintes circunstancias :

  1. Que teña na data da devindicación do imposto menos de 36 anos cumpridos. En caso de tributación conxunta, o requisito da idade deberá cumpriro, polo menos, un do cónxuxes, ou, se é o caso, o pai ou a nai.

  2. Que forme parte dunha familia que teña a consideración legal de numerosa.

  3. Que padeza unha discapacidade física, psíquica ou sensorial, sempre que teña a consideración legal de persoa con discapacidade cun grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, de acordo co baremo a que se refire o artigo 354 do texto refundido da Lei Xeral da Seguridade Social, aprobado polo Real decreto Lexislativo 8/2015, do 30 de outubro (BOE do 31 de outubro).

   Non obstante, considerarase acreditado un grao de discapacidade igual ou superior ao 65 por 100, cando se trate de persoas ou que fosen declaradas xudicialmente, aínda que non acade o devandito grao.

  Atención: teñase en conta que, a partir da entrada en vigor da Lei 8/2021 de reforma do Código Civil, as referencias realizadas á incapacitación xudicial, esténdense ás resolucións xudiciais en que se establece a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

 • Que se trate do arrendamento da vivenda habitual do contribuínte , ocupada efectivamente polo mesmo e localizada dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Extremadura.

 • Que se satisfixese polo arrendamento e, se é o caso, polas súas prórrogas o Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados ou, se é o caso, presentásese autoliquidación polo citado imposto.

  Precisión: debe terse en conta o novo suposto de exención que se engade no artigo 45.1.B) do texto refundido da Lei do Imposto sobre Transmisións Patrimoniais e Actos Xurídicos Documentados "para os arrendamentos de vivenda para uso estable e permanente aos que se refire o artigo 2 da Lei 29/1994, do 24 de novembro, de Arrendamentos Urbanos",  polo artigo 5 do Real Decreto-lei 7/2019, do 1 de marzo, de medidas urxentes en materia de vivenda e alugamento (BOE do 5 de marzo).

  A exención exime ao suxeito pasivo do cumprimento da obriga tributaria principal de pagamento, pero non da obriga tributaria formal de presentar a correspondente autoliquidación sen débeda a ingresar

 • Que se constituíse o depósito obrigatorio en concepto de fianza ao que se refire a Lei de arrendamento urbanos a favor da Comunidade Autónoma de Extremadura de conformidade co que se establece na Lei 3/2001, do 26 de abril, da Calidade, Promoción e Acceso á vivenda de Extremadura.

 • Que o contribuínte non teña dereito durante o mesmo período impositivo a dedución algunha por investimento en vivenda habitual.

 • Que nin o contribuínte nin ningún dos membros da súa unidade familiar sexan titulares do pleno dominio ou dun dereito real de uso ou gozo doutra vivenda situada a menos de 75 quilómetros da vivenda arrendada.

  O concepto de unidade familiar que hai que utilizar é o definido no artigo 82 da Lei do IRPF.

  No caso de que o contribuínte e / ou calquera dos membros da súa unidade familiar sexan titulares dunha porcentaxe en pleno dominio ou en usufruto doutra vivenda situada a menos de 75 quilómetros da vivenda arrendada non se poderá  aplicar a dedución.

 • Que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro (recadros [0435] e [0460] da declaración) non sexa superior ás seguintes cantidades:

  1. En xeral:

   - 19.000 euros en tributación individual.

   - 24.000 euros en tributación conxunta.

  2. No suposto de que o contribuínte resida habitualmente en municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes:

   Atención: neste suposto, se o contribuínte pertence a unha familia numerosa, non existirá ningún límite.

   As condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse de acordo co que se establece na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas (BOE do 19 de novembro).

   - 28.000 euros en tributación individual.

   - 45.000 euros en tributación conxunta.

   En caso de matrimonio, este límite de 45.000 euros aplicarase sempre que polo menos un do cónxuxes tivese a súa residencia habitual durante o período impositivo nalgún dos municipios ou entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes.

   Pode consultar os  municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes na seguinte ligazón: "Municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes".

 • Cando dous ou máis contribuíntes teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos bens para un mesmo período impositivo, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

  O rateo da dedución está referido unicamente ao seu límite máximo.

  En caso de matrimonio, calquera que sexa o réxime económico matrimonial, soamente ten dereito á dedución o cónxuxe ou cónxuxes que figuren como arrendatarios no contrato . Véxase ao respecto a Sentenza do Tribunal Supremo núm. 220/2009, do 3 de abril (Sala do Civil), recaída no recurso de casación número 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009).

 • No caso de que só unha parte das cantidades satisfeitas no exercicio polo alugamento de vivenda habitual séxao por arrendamento no medio rural a dedución aplicable por cada un dos tipos de arrendamento non poderá exceder do seu propio límite, nin de 400 euros conxuntamente, xa que se trata dunha única dedución con porcentaxes e límites incrementados para o suposto de arrendamento no medio rural.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por arrendamento" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais dos datos necesarios para cuantificar a dedución, deberá facerse constar o NIF /NIE do arrendador da vivenda  e,  se existe, o do segundo arrendador ou, se é o caso, se consignou un  NIF doutro país, marcarase unha X  nos recadros correspondentes.