Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por coidado de familiares con discapacidade

Normativa: Arts. 5, 12 bis e 13  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril

Contía da dedución

Por cada ascendente ou descendente  cun  grao ##2## ##2##de discapacidade ao igual ou superior ao 65 por 100 ou  ou que estea xudicialmente incapacitado:

Atención: teñase en conta que, a partir da entrada en vigor da Lei 8/2021 de reforma do Código Civil, as referencias realizadas á incapacitación xudicial, esténdense ás resolucións xudiciais en que se establece a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

 • 150 euros, con carácter xeral.

  O grao de discapacidade ou a incapacitación serán recoñecida ou declaradas polo órgano administrativo ou xudicial competente, de acordo coa normativa aplicable

  Con respecto á forma de acreditar a discapacidade véxase o artigo 72 do Regulamento do IRPF.

  No referente á incapacitación, a partir da entrada en vigor da Lei 8/2021 pola que refórmase a lexislación civil e procesual para o apoio ás persoas con discapacidade no exercicio da súa capacidade xurídica, desaparece a incapacitación xudicial  sendo substituída por unha resolución xudicial que determine os actos para os que a persoa con discapacidade requira o apoio para o exercicio da súa capacidade xurídica.

 • 220 euros se o ascendente ou descendente con discapacidade foi avaliado polos servizos sociais e se lle recoñeceu o dereito a unha axuda á dependencia , pero que a 31 de decembro aínda non percíbea efectivamente.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que o ascendente ou descendente con discapacidade conviva de forma ininterrompida co contribuínte polo menos a metade do período impositivo.

 • Que se acredite a convivencia efectiva polos Servizos Sociais de base ou por calquera outro organismo público competente.

 • Que a renda xeral e do aforro do ascendente ou descendente con discapacidade non sexan superiores ao dobre do indicador público de renda de efectos múltiples (IPREM), incluídas as exentas nin teña obriga legal de presentar declaración polo Imposto sobre o Patrimonio. Para o exercicio 2022, a devandita contía ascende a 16.212,56 euros (8.106,28 x 2).

 • A aplicación da dedución está condicionada a que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  1. En xeral:

   - 19.000 euros en tributación individual.

   - 24.000 euros en tributación conxunta.

  2. No suposto de que o contribuínte resida habitualmente en municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes:

   Atención: neste suposto, se o contribuínte pertence a unha familia numerosa, non existirá ningún límite.

   As condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse de acordo co que se establece na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas (BOE do 19 de novembro).

   - 28.000 euros en tributación individual.

   - 45.000 euros en tributación conxunta.

   En caso de matrimonio, este límite de 45.000 euros aplicarase sempre que polo menos un do cónxuxes tivese a súa residencia habitual durante o período impositivo nalgún dos municipios ou entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes.

   A residencia habitual determinarase de acordo cos criterios definidos no artigo 9 da Lei do IRPF, pero circunscrito ao ámbito do municipio ou entidade local menor.

   Pode consultar os  municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes na seguinte ligazón: "Municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes".

  Importante: existindo máis dun contribuínte que conviva coa persoa con discapacidade, e para o caso de que só un deles reúne o requisito do límite de renda, este poderá aplicarse a dedución completa.

 • Cando dous ou máis contribuíntes co mesmo grao de parentesco teñan dereito á aplicación desta dedución respecto dunha mesma persoa, o seu importe ratearase entre eles por partes iguais.

  Cando os contribuíntes teñan distinto grao de parentesco respecto da persoa con discapacidade, a dedución corresponderá ao de grao máis próximo.