Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou ampliación de capital nas sociedades

Normativa: Art. 11  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril

Contía e límite máximo da dedución

 • O 20 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio 2022 na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital en entidades que teñan natureza de Sociedade Anónima, Sociedade de responsabilidade limitada, Sociedade Anónima Laboral, Sociedade de responsabilidade limitada Laboral ou Sociedade Cooperativa.

 • O límite de dedución aplicable será de 4.000 euros anuais.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" do Anexo B.8 da declaración.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que, como consecuencia da participación adquirida polo contribuínte, computada canda a que posúan da mesma entidade o seu cónxuxe ou persoas unidas ao contribuínte por razón de parentesco, en liña directa ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non se chegue a posuír durante ningún día do ano natural máis do 40 por 100 do total do capital social da entidade ou dos seus dereitos de voto.

 • Que as participacións adquiridas teñen que manterse no patrimonio do contribuínte durante un período mínimo de tres anos, seguintes á constitución ou ampliación e este non debe exercer funcións executivas nin de enderezo na entidade.

 • Que a entidade de que se adquiran as accións ou participacións cumpra os seguintes requisitos:

  1. Que teña o seu domicilio social e fiscal na Comunidade Autónoma de Extremadura.

  2. Que desenvolva unha actividade económica.

   Con esta finalidade non se considerará que desenvolve unha actividade económica cando teña por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co que se establece no artigo 4.Oito.Dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  3. Que, para o caso en que o investimento efectuado corresponda á constitución da entidade, desde o primeiro exercicio fiscal esta conte polo menos cunha persoa con contrato laboral a xornada completa, ou con dúas persoas con contrato laboral a tempo parcial, sempre que o cómputo total de horas no suposto de contrato laboral a tempo parcial sexa igual ou superior ao establecido para unha persoa con contrato laboral a xornada completa. En calquera caso, os traballadores deberán estar dados de alta no Réxime correspondente da Seguridade Social, e que se manteñan as condicións do contrato durante polo menos vinte e catro meses.

  4. Que, para o caso en que o investimento efectuado corresponda a unha ampliación de capital da entidade, a devandita entidade fose constituída dentro dos tres anos anteriores á ampliación de capital e o cadro de persoal media da entidade durante os dous exercicios fiscais posteriores ao da ampliación increméntese respecto da cadro de persoal medio que tivese nos doce meses anteriores polo menos nunha persoa cos requisitos do parágrafo 3.º anterior, e o devandito incremento mantéñase durante polo menos outros vinte e catro meses.

   Para o cálculo do cadro de persoal media total da entidade e do seu incremento computarase o número de persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral, tendo en conta a xornada contratada en relación coa xornada completa.

 • As operacións en que sexa aplicable a dedución deben formalizarse en escritura pública, en que se debe especificar a identidade dos investidores e o importe do investimento respectivo.

Perda do dereito á dedución practicada

O incumprimento dos requisitos e das condicións establecidas comporta a perda do beneficio fiscal, e o contribuínte debe incluír na declaración do IRPF correspondente ao exercicio en que se produciu o incumprimento a parte do imposto que se deixou de pagar como consecuencia da dedución practicada canda os xuros de mora reportados.