Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por partos múltiples

Normativa: Art. 3 e 12 bis  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril

Contía da dedución

300 euros por fillo nado no período impositivo, sempre que o menor conviva co proxenitor na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro) e trátese  de partos múltiples.

Requisitos e outras condicións para a aplicación desta a dedución

 • A aplicación da dedución está condicionada a que a suma das bases impoñibles xerais e do aforro , recadros [0435] e [0460] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

  1. En xeral:

   - 19.000 euros en tributación individual.

   - 24.000 euros en tributación conxunta.

  2. No suposto de que o contribuínte resida habitualmente en municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes:

   Atención: neste suposto, se o contribuínte pertence a unha familia numerosa, non existirá ningún límite.

   As condicións necesarias para a consideración de familia numerosa e a súa clasificación por categorías determinaranse de acordo co que se establece na Lei 40/2003, do 18 de novembro, de Protección ás Familias Numerosas (BOE do 19 de novembro).

   - 28.000 euros en tributación individual.

   - 45.000 euros en tributación conxunta.

   En caso de matrimonio, este límite de 45.000 euros aplicarase sempre que polo menos un do cónxuxes tivese a súa residencia habitual durante o período impositivo nalgún dos municipios ou entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes.

   A residencia habitual determinarase de acordo cos criterios definidos no artigo 9 da Lei do IRPF, pero circunscrito ao ámbito do municipio ou entidade local menor.

   Pode consultar os  municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes na seguinte ligazón: "Municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes".

 • Cando os fillos nados convivan con ambos os dous proxenitores o importe da dedución ratearase por partes iguais na declaración de cada un deles se optasen por tributación individual.