Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por residir habitualmente en municipios e entidades locais menores de Extremadura con poboación inferior a 3.000 habitantes

Normativa: Art. 11 ter Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade Autónoma de Extremadura en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2018, do 10 de abril

Contía da dedución

O 15 por 100 da cota íntegra autonómica

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que o contribuínte resida habitualmente nalgún dos municipios e entidades locais menores de Extremadura en que a poboación sexa inferior a 3.000 habitantes.

    Pode consultar os  municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes na seguinte ligazón: "Municipios e entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes".

  • Que a suma da base impoñible xeral e do aforro , recadros [0435] e [0460] da declaración, non debe ser superior a:

    • - 28.000 euros en tributación individual.

    • - 45.000 euros en tributación conxunta.

    En caso de matrimonio, este límite de 45.000 euros aplicarase sempre que polo menos un do cónxuxes tivese a súa residencia habitual durante o período impositivo nalgún dos municipios ou entidades locais menores cunha poboación inferior a 3.000 habitantes.

Particularidades en caso de tributación conxunta

En caso de tributación conxunta, o importe da dedución será a que corresponda ao contribuínte con dereito á mesma, resultante de aplicar o 15 por 100 sobre a parte de cota íntegra autonómica que lle corresponda, calculada conforme ao seguinte procedemento:

Cota íntegra autonómica en tributación conxunta x (base liquidable total do contribuínte en tributación individual ÷ ∑ bases liquidables totais en tributación individual de todos os contribuíntes integrados na unidade familiar)