Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por donativos a fundacións e clubs deportivos

Normativa: Arts. 9 e 18.3  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • O 15 por 100 das cantidades doadas a fundacións que cumpran os requisitos da Lei 1/1998, do 2 de marzo, de Fundacións da Comunidade de Madrid que persigan fins culturais, asistenciais, educativos ou sanitarios ou calquera outros de natureza análoga a estes.

    En todo caso, será preciso que estas fundacións se encontren inscritas no Rexistro de Fundacións da Comunidade de Madrid, rendan contas ao órgano de protectorado correspondente e que este ordenase o seu depósito no Rexistro de Fundacións.

  • O 15 por 100 das cantidades doadas a clubs deportivos elementais e básicos definidos nos artigos 29 e 30 da Lei 15/1994, do 28 de decembro, do Deporte da Comu­nidad de Madrid.

    En todo caso, será preciso que estes clubs se encontren inscritos no Rexistro de Asociacións Deportivas da Comunidade de Madrid.

  • A base da dedución por todas as doazóns indicadas non poderá exceder do 10 por 100 da base liquidable, entendendo como tal a suma da base liquidable xeral e a de aforro do contribuínte.