Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Para o fomento do autoemprego de mozos menores de 35 anos

Normativa: Art. 16  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro

Contía da dedución

1.000 euros para os contribuíntes en que se dean as seguintes circunstancias:

  • Que sexan menores de 35 anos

  • Que causen alta por primeira vez, como persoa física ou como partícipe nunha entidade en réxime de atribución de rendas, no Censo de Empresarios, Profesionais e Retenedores previsto no Real decreto 1065/2007, do 27 de xullo polo que se aproba o Regulamento Xeral das Actuacións e os Procedementos de Xestión e Inspección Tributaria e de Desenvolvemento das Normas Comu­nes dos Procedementos de Aplicación dos Tributos (BOE do 5 de setembro).

Ámbito temporal de aplicación da dedución

Esta dedución practicarase no período impositivo en que se produza a alta no Censo.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • Que a actividade se desenvolva principalmente no territorio da Comunidade de Madrid .

  • Que o contribuínte se manteña no citado Censo durante polo menos un ano desde a alta.

    Non se considerará incumprido este requisito no caso de falecemento do contribuínte antes do transcurso dun ano desde a alta no censo, sempre que non se der de baixa no mesmo antes do falecemento.

  • Na tributación conxunta non se multiplicará o importe da dedución polo número de membros da unidade familiar que cumpran cos requisitos esixidos para a súa aplicación.