Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por investimento na adquisición de accións e participacións sociais de novas entidades ou de recente creación

Normativa: Art. 15  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro

Contía e límite máximo da dedución

 • Con carácter xeral: e l 30 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións ou participacións sociais como consecuencia de acordos de constitución de sociedades ou de ampliación de capital nas sociedades mercantís que revistan a forma de Sociedade Anónima ou Sociedade de responsabilidade limitada.

  O límite de dedución aplicable é de 6.000 euros anuais.

 • O 50 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio na adquisición de accións, participacións e achegas sociais como consecuencia de acordos de constitución ou de ampliación de capital de sociedades anónimas laborais, sociedades de responsabilidade limitada laborais e sociedades cooperativas.

  O límite da dedución aplicable é de 12.000 euros.

 • O 50 por 100 das cantidades investidas durante o exercicio no caso de sociedades creadas ou participadas por universidades ou centros de investigación.

  O límite da dedución é de 12.000 euros.

Importante: teñase en conta que a dedución se aplica por tres tipos de investimentos diferentes para cada unha das que se establece un límite distinto e independente.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Os seguintes requisitos e condicións non son esixibles cando se trate de investimentos efectuados en entidades creadas ou participadas por universidades ou centros de investigación:

 • A participación adquirida polo contribuínte como consecuencia do investimento, computada canda a que posúan da mesma entidade o seu cónxuxe ou persoas unidas ao contribuínte por razón de parentesco, en liña recta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade ata o terceiro grao incluído, non pode ser superior durante ningún día do ano natural ao 40 por 100 do total do capital social da entidade ou dos seus dereitos de voto.

 • Que a devandita participación se manteña un mínimo de tres anos.

 • Que a entidade de que se adquiran as accións ou participacións cumpra os seguintes requisitos:

  1. Que teña o seu domicilio social ou fiscal na Comunidade de Madrid .

  2. Que desenvolva unha actividade económica.

   Con esta finalidade, non se considerará que desenvolve unha actividade económica cando teña por actividade principal a xestión dun patrimonio mobiliario ou inmobiliario, de acordo co que se establece no artigo 4.Oito.Dous.a) da Lei 19/1991, do 6 de xuño, do Imposto sobre o Patrimonio.

  3. No caso en que o investimento efectuado corresponda á constitución da entidade, que desde o primeiro exercicio fiscal esta conte, polo menos, cunha persoa contratada con contrato laboral e a xornada completa e dada de alta no réxime xeral da Seguridade Social.

   Importante: cando se trate de sociedades anónimas laborais, sociedades de responsabilidade limitada laborais e sociedades cooperativas non será esixible este requisito.

  4. No caso de que o investimento realizásese mediante unha ampliación de capital da entidade, que a devandita entidade fose constituída dentro dos tres anos anteriores á ampliación de capital e que o cadro de persoal media da entidade durante os dous exercicios fiscais posteriores ao da ampliación increméntese respecto da cadro de persoal medio que tivese nos doce meses anteriores polo menos nunha persoa cos requisitos anteriores, e que o devandito incremento se manteña durante polo menos outros vinte e catro meses.

   Para o cálculo do cadro de persoal media total da entidade e do seu incremento tomaranse as persoas empregadas, nos termos que dispoña a lexislación laboral tendo en conta a xornada contratada en relación coa  xornada  completa.

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán cubrir o apartado "Información adicional á dedución autonómica por investimento na adquisición de accións e participacións sociais en entidades novas ou de recente creación" do Anexo B.8 da declaración en que, ademais do importe do investimento con dereito a dedución, deberá facerse constar o NIF da entidade de nova ou recente creación e, se existe, o da segunda entidade, indicando o importe total da dedución por investimentos en empresas de nova ou recente creación no recadro correspondente.