Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por nacemento ou adopción de fillos

Normativa: Arts. 4 e 18.1  Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, aprobado por Decreto Lexislativo 1/2010, de 21 outubro

Contías da dedución e períodos de aplicación

 • 600 euros por cada fillo nado ou adoptado.

 • No caso de partos ou adopcións múltiples a contía correspondente ao primeiro período impositivo en que se aplique a dedución incrementarase en 600 euros por cada fillo.

Importante: de acordo coa disposición final quinta do Texto Refundido das disposicións legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, a dedución por nacemento ou adopción de fillos  do artigo 4 do Texto Refundido das Disposicións Legais da Comunidade de Madrid en materia de tributos cedidos polo Estado, na regulación vixente desde o 1 de xaneiro de 2018, só será aplicable aos fillos nados ou adoptados a partir da devandita data.

Ámbito temporal de aplicación da dedución

A dedución aplícase tanto no período impositivo en que se produza o nacemento ou a adopción como en cada un dos dous períodos impositivos seguintes.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Só terán dereito a practicar a dedución os pais que convivan cos fillos nados ou adoptados.

 • Cando os fillos nados ou adoptados convivan con ambos os dous pais e estes tributen de forma individual, o importe da dedución ratearase por partes iguais na decla­ración de cada un deles .

 • Límites da suma das bases impoñibles xeral e do aforro (suma dos recadros [0435] e [0460] da declaración) para poder aplicar a dedución.

  Esíxese un dobre límite: un xeral, que ten que cumprir o contribuínte que pretenda aplicar a dedución, e outro especifico que ten que cumprir a unidade familiar de que forme parte:

  a. Contribuínte: a suma das bases impoñibles xerais e do aforro do contribuínte non poderá superar:

  • 30.000 euros en tributación individual.

  • 36.200 euros en tributación conxunta.

  b. Unidade familiar: a suma das bases impoñibles xerais e do aforro de todos os membros da unidade familiar de que o contribuínte poida formar parte non poderá ser superior a 60.000 euros.

  Regras para a súa aplicación:

  • Se se trata dunha unidade familiar conxugal (das reguladas no artigo 82.1.1ª da Lei do IRPF ), terán que agregarse as bases impoñibles de cada un dos membros da unidade familiar integrado na mesma, con independencia de que opten ou non polo réxime de tributación conxunta e de que estean obrigados ou non a presentar declaración.

  • Así, para cada cónxuxe, a base impoñible será a correspondente a ambos os dous máis as dos fillos (menores de idade ou maiores incapacitados xudicialmente suxeitas a patria potestade prorrogada ou rehabilitada), comúns ou non, que convivan co matrimonio.

   No caso de tributación conxunta será a base impoñible da devandita declaración a que se teña en conta para os efectos do límite fixado.

  • Se se trata dunha unidade familiar monoparental ou non conxugal, terán que agregarse, exclusivamente as bases impoñibles dos membros da unidade familiar que teoricamente corresponda a cada contribuínte, de acordo co que se dispón no artigo 82.1.2ª da Lei do IRPF : o propio contribuínte e os fillos deste (menores ou maiores incapacitados judi­cialmente suxeitos a patria potestade prorrogada ou rehabilitada) que convivan con el. E todo iso, tamén, con independencia de que se opte ou non por tributar polo réxime de tributación conxunta e de que estean ou non obrigados a presentar declaración. No caso de tributación conxunta será a base impoñible da devandita declaración a que se teña en conta para os efectos do límite fixado.