Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por arrendamento dunha vivenda, como consecuencia da realización dunha actividade, por conta propia ou allea, en distinto municipio

Normativa: Art. 4.Un.ñ), Catro e Quinto e disposición adicional décimo sexta  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

O 10 por 100 das cantidades satisfeitas no período impositivo polo arrendamento dunha vivenda, como consecuencia da realización dunha actividade por conta propia ou allea, en municipio distinto daquel en que o contribuínte residía con anterioridade.

Teñase en conta que para os efectos de poder practicar esta dedución requírese que o contribuínte satisfaga en calidade de arrendatario cantidades en concepto de alugamento da súa vivenda habitual durante o período impositivo. Por iso, en caso de matrimonio, calquera que sexa o seu réxime económico, só serán deducibles as cantidades que satisfaga o cónxuxe asinante do contrato de arrendamento sen prexuízo de que tal contrato teña efectos internos entre o cónxuxes.

Atención: só ten dereito a aplicarse a dedución o contribuínte titular do contrato de arrendamento que reside na vivenda arrendada por razón da súa actividade, e pola renda abonada que, para tal fin, séxalle imputable.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que a vivenda arrendada, radicada na Comunitat Valenciana, deches máis de 50 quilómetros daquela en que residía inmediatamente antes do arrendamento.

 • Que as cantidades satisfeitas polo arrendamento non sexan retribuídas polo empregador.

 • Que a base liquidable xeral e do aforro do contribuínte, suma dos recadros [0500] e [0510] da declaración, non supere as seguintes cantidades:

   1. 30.000 euros en declaración individual.

   2. 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que dea dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en cuen­tas en entidades de crédito.

  A esixencia deste requisito establécese  a disposición adicional dezaseis da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do IRPF e restantes tributos cedidos.

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda  2021.

 • O importe máximo da dedución será de 224 euros.

 • Este límite máximo de 224  euros sos será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os límites da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o límite máximo da dedución (224  euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o límite máximo da dedución (224  euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)

 • O límite desta dedución ratearase polo número de días en que permaneza vixente o arrendamento dentro do exercicio.

 • Cando dous ou máis contribuíntes declarantes do IRPF teñan dereito á aplicación desta dedución por unha mesma vivenda, o límite ratearase entre eles por partes iguais.

  O rateo do límite máximo da dedución só ten que efectuarse cando haxa máis dunha persoa que, presentando declaración, poida aplicar a dedución por unha mesma vivenda por cumprir todos os requisitos esixidos para iso, incluída a contía máxima da base liquidable, aínda que non a aplique de forma efectiva. Polo tanto, non se toman en consideración para os efectos do rateo as persoas que non presenten declaración nin as que teñan unha base liquidable superior á esixida.

Compatibilidade

Esta dedución é compatible coa dedución anteriormente comentada "Por arrendamento da vivenda habitual".

Importante: os contribuíntes con dereito á dedución deberán facer constar no anexo B.7 o NIF /NIE do arrendador da vivenda e, se é o caso, se consignou un NIF doutro país, marcarase unha X, no recadro correspondente.