Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por ascendentes maiores de 75 anos ou maiores de 65 anos con discapacidade

Normativa: Art. 4.Un.h), Catro e Quinto  e disposición adicional sexta  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

197 euros por cada ascendente en liña directa, por consanguinidade, afinidade ou adopción, maior de 75 anos, ou maior de 65 anos que teña a consideración de persoa con discapacidade nos termos que a continuación coméntanse:

 • Grado recoñecido de discapacidade física ou sensorial: igual ou superior ao 65 por 100.

 • Grado recoñecido de discapacidade psíquica: igual ou superior ao 33 por 100.

Tamén será aplicable a dedución, cando sen acadar o devandito grao de discapacidade, a incapacidade declarásese xudicialmente a incapacidade ou a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

Teñase en conta que, a partir da entrada en vigor da Lei 8/2021 de reforma do Código Civil, as referencias realizadas á incapacitación xudicial, esténdense ás resolucións xudiciais en que se establece a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 o importe da dedución será de 179 euros.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que os ascendentes convivan co contribuínte , polo menos a metade do período impositivo. Entre outros casos, considerarase que conviven co contribuínte os ascendentes con discapacidade que, dependendo do mesmo, sexan internados en centros especializados.

 • Que os ascendentes non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros.

 • Que os ascendentes non presenten declaración polo IRPF con rendas superiores a 1.800 euros.

 • Que a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte, recadros [0500] e [0510] da declaración, non sexa superior a :

   • 30.000 euros en declaración individual.

   • 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

 • A determinación das circunstancias persoais e familiares que deban terse en conta realizarase atendendo á situación existente na data de devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

 • Cando máis dun contribuínte declarante teña dereito á aplicación desta dedución respecto dos mesmos ascendentes, o importe da mesma ratearase entre eles por partes iguais.

  Non obstante, cando os contribuíntes declarantes teñan distinto grao de parentesco co ascendente, a aplicación da dedución corresponderá aos de grao máis próximo, non sendo que estes non teñan rendas anuais, excluídas as exentas, superiores a 8.000 euros, en cuxo caso corresponderá aos do seguinte grao.

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda  2021.

 • O importe íntegro da dedución (197  euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración) sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (197  euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (197  euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)