Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades procedentes de axudas públicas concedidas pola Generalitat en virtude do Decreto Lei 3/2020, do 10 de abril, a traballadores e as traballadoras afectadas por un ERTE e aos que reduciron a xornada laboral por conciliación familiar con motivo da declaración do estado de alarma pola crise sanitaria provocada pola Covid-19

Normativa: Letra a) da disposición adicional 17ª  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía e requisitos da dedución

O importe da devandita dedución será o resultado de aplicar o tipo medio de gravame xeral autonómico sobre a contía das cantidades procedentes das axudas públicas concedidas.

A dedución poderase aplicar polos contribuíntes que obtivesen  as  axudas públicas concedidas pola Generalitat en virtude do Decreto lei 3/2020, do 10 de abril, de adopción de medidas urxentes para establecer axudas económicas aos traballadores e as traballadoras afectadas por un ERTE, e aos que reduciron a xornada laboral por conciliación familiar con motivo da declaración do estado de alarma pola crise sanitaria provocada pola Covid-19 que fosen integradas na base impoñible do contribuínte.