Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades destinadas a aboamentos culturais

Normativa: Art. 4.Un.x) e disposición adicional décimo sexta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

O 21 por 100 das cantidades satisfeitas pola adquisición de aboamentos culturais de empresas ou institucións adheridas ao convenio específico subscrito con Culturarts Generalitat sobre o Aboamento Cultural Valenciano.

Requisitos para a aplicación da dedución

  • A dedución soa poderán aplicara os contribuíntes con rendas inferiores a 50.000 euros.

    Con esta finalidade, entenderase por rendas do contribuínte que adquira os aboamentos culturais, a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración.

  • A base máxima da dedución será de 165 euros por período impositivo.

    Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, a base máxima da dedución será de 150 euros por período impositivo.

  • Ademais, a aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que dea dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.