Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por cantidades destinadas polos seus titulares á conservación, reparación e restauración de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano

Normativa: Art. 4.Un.q) e disposición adicional décimo sexta  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

  • O 20 por 100 para os primeiros 150 euros e

  • O 25 por 100 para o resto do valor das cantidades destinadas polas persoas titulares de bens pertencentes ao Patrimonio Cultural Valenciano, inscritos no Inventario Xeral do mesmo, á conservación, reparación e restauración dos citados bens.

  • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.