Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Polas cantidades satisfeitas en tratamentos de fertilidade realizada en clínicas ou centros autorizados

Normativa: Art. 4.Un.ab) Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Atención: esta dedución non é aplicable no caso de contribuíntes falecidas antes do 28 de outubro de 2022.

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • 100 euros sempre que se cumpran os seguintes requisitos:

  1. Que a contribuínte sexa unha muller cunha idade comprendida entre 40 e 45 anos, ambos os dous incluídos, á data de devindicación do IRPF.

   Só terá dereito a muller que reciba o tratamento de fertilidade.

  2. Que no período impositivo satisfixese cantidades tratamentos de fertilidade realizada en clínicas ou centros autorizados.

 • A dedución soa será aplicable ás contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, respectivamente, non sexa  superior a:

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 47.000 euros en declaración conxunta.

Límites da dedución segundo base liquidable

 • O importe íntegro  da dedución soa será aplicable ás contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro da contribuínte estea comprendida entre 27.000 e 30.000  euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000  euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (100 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro da unidade familiar e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o  importe da dedución (100 euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro da unidade familiar e 44.000)