Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por contribuíntes con discapacidade, en grao igual ou superior ao 33 por 100, de idade igual ou superior a 65 anos

Normativa: Art. 4.Un.g), Catro e Quinto  e disposición adicional sexta  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Importante: non procederá esta dedución se, como consecuencia da situación de discapacidade a que se fai referencia a continuación, o contribuínte percibe algún tipo de prestación que se ache exenta do IRPF.

Contía da dedución

197 euros por cada contribuínte con discapacidade de idade igual ou superior a 65 anos.

Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, a contía da dedución será de  179 euros por cada contribuínte con discapacidade de idade igual ou superior a 65 anos.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

A aplicación da dedución está condicionada ao cumprimento simultáneo dos dous requisitos seguintes:

 • Que o contribuínte teña, polo menos, 65 anos de idade á data da devindicación do imposto (normalmente, o 31 de decembro).

 • Que teña un grao de discapacidade igual ou superior ao 33 por 100.

  A condición de persoa con discapacidade acreditarase mediante o correspondente certificado expedido polos órganos competentes en materia de servizos sociais da Generalitat ou polos órganos correspondentes do Estado ou doutras Comunidades Autónomas.

  Tamén será aplicable a dedución, cando sen acadar o devandito grao de discapacidade, se declarase xudicialmente a incapacidade ou a curadoría representativa das persoas con discapacidade.

  Teñase en conta que, con efectos desde o 1 de xaneiro de 2023, modifícase a disposición adicional sexta da Lei 13/1997 establecendo que a curadoría con facultades de representación plena establecidas por resolución xudicial se asimilan a un grao de discapacidade do 65 por 100.

 • A suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro , recadros [0500] e [0510] da declaración, non sexa superior a:

  • - 30.000 euros en declaración individual.

  • - 47.000 euros en declaración conxunta.

  Atención: para contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022 a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro  non poderá superar  25.000 euros.

Límites da dedución segundo base liquidable

Atención: para os contribuíntes falecidos antes do 28 de outubro de 2022, teñanse en conta os límites que, en relación ás  bases liquidables, contémplanse  para esta dedución  no Manual práctico Renda  2021.

 • O importe íntegro da dedución (197  euros) só será aplicable aos contribuíntes cuxa suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro (recadros [0500] e [0510] da declaración) sexa inferior a 27.000 euros, en tributación individual, ou inferior a 44.000 euros, en tributación conxunta.

 • Cando a suma da base liquidable xeral e da base liquidable do aforro do contribuínte estea comprendida entre 27.000 e 30.000 euros, en tributación individual, ou entre 44.000 e 47.000 euros, en tributación conxunta, os importes da dedución serán os seguintes:

  1. En tributación individual, o resultado de multiplicar o importe da dedución (197  euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 27.000)

  2. En tributación conxunta, o resultado de multiplicar o importe da dedución (197  euros) por unha porcentaxe obtida da aplicación da seguinte fórmula:

   100 × (1 – o coeficiente resultante de dividir por 3.000 a diferenza entre a suma da base liquidable xeral e do aforro do contribuínte e 44.000)