Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano

Normativa: Art. 4.Un.q) e disposición adicional décimo sexta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

 • O 20 por 100 para os primeiros 150 euros e

 • O 25 por 100 para o resto do valor das doazóns puras e simples efectuadas, durante o período impositivo, de bens que, formando parte do Patrimonio Cultural Valenciano, áchense inscritos no Inventario Xeral do citado Patrimonio, de acordo coa normativa legal autonómica vixente.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que as doazóns se realicen a favor de calquera das seguintes entidades a que se refire o artigo 3 da Lei 20/2018, do 25 de xullo, do mecenado cultural, científico e deportivo non profesional na Comunitat Valenciana:

  1. As entidades sen ánimo de lucro, domiciliadas fiscalmente na Comunitat Valenciana, cuxo obxecto social sexa de carácter cultural, científico ou deportivo non profesional.

   Enténdese por entidades sen ánimo de lucro:

   1. As fundacións.
   2. As asociacións declaradas de utilidade pública.
   3. As federacións e asociacións deportivas no territorio da Comunitat Valenciana.
   4. As federacións e asociacións das entidades sen ánimo de lucro ás que se refiren os apartados anteriores.
  2. A Generalitat, os seus organismos públicos e o sector público instrumental da Generalitat.

  3. As entidades locais da Comunitat Valenciana, os seus organismos públicos, fundacións e consorcios que dependan das mesmas.

  4. As universidades públicas e privadas da Comunitat Valenciana, as súas fundacións e os colexios maiores adscritos a estas.

  5. Os institutos e centros de investigación da Comunitat Valenciana ou que teñan sede nela .

  6. Os centros superiores de ensinanzas artísticas da Comunitat Valenciana.

  7. Serán igualmente persoas ou entidades beneficiarias do mecenado as persoas ou entidades obxectivamente comparables ás previstas no punto anterior con sede noutras comunidades autónomas, estados membros da Unión Europea ou estados asociados do espazo económico europeo que desenvolvan proxectos ou actividades declaradas de interese social nos termos da Lei 20/2018, do 25 de xullo, de mecenado cultural, científico e deportivo non profesional na Comunidade Valenciana.

 • Ademais, a aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que dea dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.