Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns para contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola crise sanitaria producida pola Covid-19

Normativa: Letra d) da disposición adicional 17ª  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • Os contribuíntes terán dereito a deducir da cota íntegra autonómica o resultado de aplicar ao importe das doazóns efectuadas durante o período impositivo, sexa en metálico ou en especie, para contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola crise sanitaria, producida pola Covid-19 , as seguintes porcentaxes:

   Importe ataPorcentaxe de dedución
  150 euros 20
  Resto base de dedución 25
 • As doazóns deberanse realizar de acordo co artigo 4 do Decreto lei 4/2020, do 17 de abril, do Consell , de medidas extraordinarias de xestión económico-financeira para facer fronte á crise producida pola Covid-19 .

  O  artigo 4  ("Réxime aplicable ás doazóns realizadas para facer fronte á crise sanitaria ocasionada pola Covid-19 ") do Decreto lei 4/2020, do 17 de abril, dispón que:

  1. As doazóns de diñeiro que se efectúen para contribuír ao financiamento dos gastos ocasionados pola crise sanitaria provocada pola Covid-19 , ingresaranse na conta de do Tesouro da Generalitat co IBAN ES03 2100 8681 5002 0009 0086. As devanditas doazóns xerarán crédito no orzamento da Generalitat, de acordo coa natureza das actuacións ás que estean afectas, sen necesidade de aceptación expresa.

  Con esta finalidade, as doazóns de diñeiro que se efectuasen ou que se poidan efectuar noutras contas designadas polos departamentos da Administración do Consell, deberán transferirse polos autorizados á conta prevista no parágrafo anterior.

  2. As doazóns de equipamento e subministracións relacionadas coa loita contra a Covid-19 que teñan a consideración de bens mobles considerásense aceptadas pola súa mera recepción pola conselleria competente en materia de sanidade ou polo órgano que esta designe como destinatario.

  3. As doazóns de bens inmobles serán aceptadas pola conselleria competente en materia de patrimonio, de conformidade co que se establece na Lei 14/2003, do 10 de abril, de Patrimonio da Generalitat, podendo destinarse os inmobles directamente á loita contra a Covid-19 ou allearse e aplicar o produto obtido a esta finalidade.

  4. As cantidades obtidas por estas vías quedan afectadas ao financiamento exclusivo dos gastos derivados da crise provocada pola Covid-19 e poderán destinarse a atender gastos tales como equipamentos e infraestruturas sanitarias, material, subministracións, contratación de persoal, investigación e calquera outro que poida contribuír a reforzar as capacidades de resposta á crise derivada da Covid-19 .