Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns destinadas ao fomento da Lingua Valenciana

Normativa: Art. 4.Un.r) e disposición adicional décimo sexta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas  e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 20 por 100 para os primeiros 150 euros e

 • O 25 por 100 para o resto do valor das doazóns de importes monetarios efectuadas durante o período impositivo en favor das seguintes entidades:

  1. A Generalitat, os organismos públicos e o sector público instrumental da Generalitat.

  2. As entidades locais da Comunitat Valenciana, os seus organismos públicos, fundacións e consorcios delas dependentes.

  3. As universidades públicas e privadas establecidas na Comunitat Valenciana.

  4. Os centros superiores de ensinanzas artísticas da Comunitat Valenciana.

  5. As entidades inscritas o último día do período impositivo no Censo de entidades de fomento do valenciano.

  Con esta finalidade, cando o donatario sexa a Generalitat ou unha das súas entidades públicas de carácter cultural, o importe recibido en cada exercicio quedará afecto, como crédito mínimo, a programa de gastos dos orzamentos do exercicio inmediatamente posterior que teñan por obxecto o fomento da lingua valenciana.

 • Ademais, a aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que de dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito.