Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns con finalidade ecolóxica

Normativa: Art. 4.Un.p) e disposición adicional decimosextaLey 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

Os contribuíntes terán dereito a deducir da cota íntegra autonómica o resultado de aplicar ao importe das doazóns efectuadas durante o período impositivo en favor das entidades que se indican a continuación, as seguintes porcentaxes:

Importe ataPorcentaxe de dedución
Primeiros 150 euros 20
Resto do importe das doazóns 25

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Para ter dereito a esta dedución, as doazóns deberán haberse efectuado en favor de calquera das seguintes entidades :

   1. A Generalitat e as Corporacións Locais da Comunitat Valenciana.

   2. As entidades públicas dependentes de calquera das Administracións territoriais citadas anteriormente, cuxo obxecto social sexa a defensa e conservación do medio am­biente.

   3. As entidades sen fins lucrativos a que se refiren os apartados a) e b) do artigo 2 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen fins lucrati­vos e dos incentivos fiscais ao mecenado (BOE do 24 de decembro), sempre que a súa fin exclusiva sexa a defensa do medio natural e áchense inscritas nos correspondentes Rexistros da Comunitat Valenciana.

    Os apartados a) e b) do artigo 2 da Lei 49/2002 refírense ás fundacións e ás asociacións declaradas de utilidade pública

 • Ademais, a aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que dea dereito á súa aplicación realícese me­diante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en contas en entidades de crédito

  Este requisito establécese  na  disposición  adicional dezaseis da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do imposto sobre a renda das persoas físicas e restantes tributos cedidos.