Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por doazóns monetarias dirixidas a financiar programas de investigación, innovación e desenvolvemento científico ou tecnolóxico no campo do tratamento e prevención das infeccións producidas polo Covid-19

Normativa: Letra c) da disposición adicional 17ª  Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do   Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía da dedución

Os contribuíntes terán dereito a deducir da cota íntegra autonómica o resultado de aplicar ao importe das doazóns monetarias, que se realicen no período impositivo, dirixidas a financiar programas de investigación, innovación e desenvolvemento científico ou tecnolóxico no campo do tratamento e prevención das infeccións producidas polo Covid-19 as seguintes porcentaxes:

Base de dedución Importe ataPorcentaxe de dedución
150 euros 20
Resto base de dedución 25

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

Para ter dereito a esta dedución, as doazóns deberán haberse efectuado en favor de calquera das seguintes entidades :

  1. A Administración da Generalitat Valenciana e as entidades instrumentais que dependen desta .

  2. As entidades sen finalidade lucrativa a que fan referencia os artigos 2 e 3 da Lei 49/2002, do 23 de decembro, de réxime fiscal das entidades sen finalidades lucrativas e dos incentivos fiscais ao mecenado, sempre que a fin exclusiva ou principal que persigan sexa a investigación, o desenvolvemento científico ou tecnolóxico, ou a innovación, no territorio da Comunidade Valenciana.

  3. As universidades públicas, os institutos públicos de investigación e os centros tecnolóxicos situados na Comunidade Valenciana.