Saltar ao contido principal
Manual práctico de Renda 2022.

Por donativos para a conservación, reparación e restauración de bens integrantes do Patrimonio Cultural Valenciano

Normativa: Art. 4.Un.q) e disposición adicional décimo sexta Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do Imposto sobre a Renda das Persoas Físicas  e restantes tributos cedidos, da Comunitat Valenciana

Contía e requisitos para a aplicación da dedución

 • O 20 por 100 para os primeiros 150 euros e

 • O 25 por 100 para o resto do valor das cantidades monetarias doadas  para a conservación, reparación e restauración de bens do Patrimonio Cultural Valenciano inscrito no seu Inventario Xeral.

Requisitos e outras condicións para a aplicación da dedución

 • Que as doazóns se realicen a favor de calquera das seguintes entidades:

  1. As entidades sen ánimo de lucro, domiciliadas fiscalmente na Comunitat Valenciana, cuxo obxecto social sexa de carácter cultural, científico ou deportivo non profesional.

   Enténdese por entidades sen ánimo de lucro:

   1. As fundacións.
   2. As asociacións declaradas de utilidade pública.
   3. As federacións e asociacións deportivas no territorio da Comunitat Valenciana.
   4. As federacións e asociacións das entidades sen ánimo de lucro ás que se refiren os apartados anteriores.
  2. A Generalitat, os seus organismos públicos e o sector público instrumental da Generalitat.

  3. As entidades locais da Comunitat Valenciana, os seus organismos públicos, fundacións e consorcios que dependan das mesmas.

  4. As universidades públicas e privadas da Comunitat Valenciana, as súas fundacións e os colexios maiores adscritos a estas.

  5. Os institutos e centros de investigación da Comunitat Valenciana ou que teñan sede nela .

  6. Os centros superiores de ensinanzas artísticas da Comunitat Valenciana.

  7. Serán igualmente persoas ou entidades beneficiarias do mecenado as persoas ou entidades obxectivamente comparables ás previstas no punto anterior con sede noutras comunidades autónomas, estados membros da Unión Europea ou estados asociados do espazo económico europeo que desenvolvan proxectos ou actividades declaradas de interese social nos termos da Lei 20/2018, do 25 de xullo, de mecenado cultural, científico e deportivo non profesional na Comunidade Valenciana.

 • Ten que tratarse de doazóns para o financiamento de programas de gasto ou actuacións que teñan por obxecto a conservación, reparación e restauración dos mencionados bens.

  Con esta finalidade, cando o donatario sexa a Generalitat ou unha das súas entidades públicas de carácter cultural, o importe recibido en cada exercicio quedará afecto, como crédito mínimo, a programa de gastos dos orzamentos do exercicio inmediatamente posterior que teñan por obxecto a conservación, reparación e restauración de obras de arte e, en xeral, de bens con valor histórico, artístico e cultural.

 • A aplicación da dedución queda condicionada a que a entrega dos importes monetarios derivados do acto ou negocio xurídico que dea dereito á súa aplicación realícese mediante tarxeta de crédito ou débito, transferencia bancaria, cheque nominativo ou ingreso en cuen­tas en entidades de crédito.

  Este requisito establécese pola disposición adicional dezaseis da Lei 13/1997, do 23 de decembro, pola que se regula o tramo autonómico do IRPF e restantes tributos cedidos.